නැව්තැනීම

ගුවන්හාගුවන්සේවා

යාන්ත්රිකයාන්ත්රිකඉංජිනේරුවිද්යාවේබහුලවභාවිතාභාවිතාවනඇලුමිනියම්මැග්නීසියම්මිශ්රලෝහයේසාමාන්යයෙදුමක්වනසමුද්රඇලුමිනියම්සමඟනවීනනවීනමුහුදුවැඩියෙන්ඉදිවෙමින්පවතී(මැග්නීසියම්අන්තර්ගතයඉදිවෙමින්පවතී(මැග්නීසියම්අන්තර්ගතය3%ත්6%ත්අතරවේ)。මෙමමිශ්රලෝහවලටනැවුම්සහලුණුජලයයනදෙකෙහිමවිශිෂ්ටවිඛාදනප්රතිරෝධයක්ඇත。සමුද්රීයයෙදීම්සඳහාඇලුමිනියම්වලවැදගත්ගුණාංගඅතරශක්තියසහවෑල්ඩින්කිරීමේහැකියාවඇතුළත්වේ。සමුද්රීයභාවිතයසඳහාඇලුමිනියම්තහඩුසහතහඩුසීතලහෝඋණුසුම්රෝල්කිරීමෙන්නිපදවනඅතරපැතිකඩ,බාර්සහටියුබ්නිෂ්පාදනයකරනුලබන්නේරෝල්කිරීම,ඇඳීමහෝඑබීමෙනි。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891年දීපළමුඇලුමිනියම්සබ්මැරීනය“ලෙමිග්රොන්”ස්විට්සර්ලන්තයේඉදිකරනලදි。වසරකිහිපයකටපසුස්කොට්ලන්තයේඇලුමිනියම්වලින්මීටර්58කටෝර්පිඩෝබෝට්ටුවක්ඉදිකරනලදි。ඊගල්ඊගල්නමින්හැඳින්වෙනමෙමමෙමනෞකාවනාවිකහමුදාවසඳහාඉදිකරනලද්දකි

2222.

පැයටකිලෝමීටර80ටවඩාවැඩිවේගයකින්යුත්අධිවේගීහයිඩ්රොෆොයිල්මගීයාත්රාතැනීමේදීඩුරලුමින්හෝඇලුමිනියම්-මැග්නීසියම්මිශ්රලෝහභාවිතාකරයි。අධිවේගීහාඋපාමාරුසහතිකකිරීමසඳහාමෙමබෝට්ටුඉතාසැහැල්ලුවියයුතුය,එබැවින්ඇලුමිනියම්නැවතත්ප්රයෝජනවත්වේ。

සමුද්රඇලුමිනියම්වානේවලටවඩා100ගුණයකින්අඩුවිඛාදනඅනුපාතයක්。ක්රියාත්මකවූපළමුවසරතුළවානේවිඛාදනයටවසරකටමිලිමීටර120කඅනුපාතයක්ඇතිඅතරඇලුමිනියම්විඛාදනයටවසරකටමිලිමීටර1කඅනුපාතයකින්විඛාදනයටලක්වේ。මීටඅමතරව,සමුද්රසමුද්රශක්තියකැපී。එයනම්යශීලීවනඅතරප්රබලපහරකටපවාවෑල්ඩින්කරනලදඇලුමිනියම්බෝට්ටුවකසිදුරක්විදීමටනොහැකිය。ඇලුමිනියම්බෝට්ටුරාමුමුහුදුජලයවැඩිදියුණුකරයි,වඩාහොඳආරක්ෂාවක්සපයයි,නඩත්තුවියදම්අඩුකරයි。

ඇලුමිනියම්යාත්රා,මෝටර්බෝට්ටු,කටර්සහදියයටයාත්රාවලභාවිතාවන්නේමේහේතුවනිසාය。සාමාන්යයෙන්ක්රීඩාබෝට්ටුඇලුමිනියම්සිටකීල්දක්වානිපදවනඅතරඑමඟින්වේගයටවාසියක්ලබාදෙනඅතරඉහළධාරිතාවකින්යුත්බෝට්ටුවානේවලින්නිපදවනඅතරසුපිරිව්යුහයසහඅනෙකුත්සහායකඋපකරණඇලුමිනියම්වලින්සාදාඇතිඅතරබරඅඩුකරගැනීමටසහවැඩිකිරීමටභාණ්ඩප්රවාහනයකිරීමේධාරිතාව。


Baidu
map