නිෂ්පාදන

 • 钻石格仔铝板

  දියමන්තිපරීක්ෂාකළඇලුමිනියම්පත්රය

  ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්චෙකර්ප්ලේට්එකට්රෙඩ්,චෙකර්ඩ්චෙකර්ඩ්,ඩර්බාර්ඩර්බාර්,ස්ලිප්-ප්ලිප්ප්ලිප්,ස්කීඩ්ස්කීඩ්නොවන,ඩයමන්ඩ්ප්ලේට්ලෙසද。ලිස්සායාම。
 • 钻石格仔铝板

  දියමන්තිපරීක්ෂාකළඇලුමිනියම්පත්රය

  පෘෂ්表面යතනිරටාවකින්කැටයම්ඇත,හොඳසැකසුම්කාර්යසාධනය,ඉහළතදබව,විඛාදනප්රතිරෝධයසහවිශිෂ්ටසහමතුපිටප්රතිකාරබලපෑම්。විශිෂ්ටකාර්යසාධනය,පැහැදිලිරටාවසහපිරිසිදුමතුපිටඑහිවාසිඇත。උපකරණසහයන්ත්රෝපකරණනිෂ්පාදනය,වෙල්ඩින්ව්යුහයන්සහයම්ශක්තියක්අවශ්යක්ෂේත්රවලඑයබහුලවභාවිතාවේ。
 • 铝扳手板

  ඇලුමිනියම්පරීක්ෂකතහඩුව

  ඇලුමිනියම්දැලකඇලුමිනියම්දැලිස්ලෙසදහැඳින්වේ。එයඇලුමිනියම්පැනල්වලින්සාදාඇත。මතුපිටඑක්පැත්තක්දියමන්තිරටාවකින්එම්බොස්ඇතඇත。විවිධවිවිධරටාවන්විවිධපරිසරයන්ටපරිසරයන්ටහාභාවිතයන්ටඅනුවර්තනයකළකළ00
 • 铝合金板撕裂表面

  ඇලුමිනියම්මිශ්රලෝහතහඩුවඉරීම

  5000ශ්රේණිඅල්-එම්ජීමිශ්රලෝහයටඅයත්අතර,ඇලුමිනියම්5052හිප්රධානලෝහමූලද්රව්යයවනඑහිවිඛාදනප්රතිරෝධයකරයි,එබැවින්එයවඩාත්බහුලවවනවනකරයිමලකඩප්රතිරෝධීඇලුමිනියම්වර්ගයක්බවටපත්වපත්වපත්වතෙහෙට්ටුවතෙහෙට්ටුවශක්තියඉහළමට්ටමකපවතිනපවතිනඅතරයන්ත්රෝපකරණවඩාහොඳයහොඳයහොඳයඑහිවඩාහොඳයහොඳයවලටඑහියන්ත්රෝපකරණමිශ්රලෝහවලටවලටවඩායන්ත්රෝපකරණමිශ්රලෝහවලටවලටඇලුමිනියම්බරින්අඩුය。ලුණුවතුරේපවානිවැරදිකිරීමටහොඳප්රතිරෝධයක්ඇතිහොඳක්රියාකාරීත්වයක්සහඅධිකතෙහෙට්ටුවක්එයටඇත。5052ඇලුමිනියම්පත්රය/දඟරසමුද්රීයසඳහාඉහළඉහළසුදුසුවේ。
 • 5754 H114铝格仔板

  5754එච්114ඇලුමිනියම්පරීක්ෂාකළතහඩුව

  754 H114ඇලුමිනියම්පිරික්සුම්යනුයනු5754ඇලුමිනියම්පිරික්සුම්තහඩුවක්වනඑයh114තෙතමනයසහිතවනඅතර5754-oඇලුමිනියම්වලටගුණඇත,එනම්5754ඇලුමිනියම්සම්පූර්ණයෙන්ඇනලීකරඅතරoප්රාන්තයේඅඩුමශක්තිය。කෙසේවෙතත්,5754-oඇලුමිනියම්තහඩුබාහිරමගින්ඇලුමිනියම්පිරික්සුම්වෙනස්වෙනස්කරනු,එමඅවස්ථාවේදීසෞම්යවිශේෂයෙන්h114ලෙසහැඳින්වේ,එයඅප5754 h114ඇලුමිනියම්පිරික්සුම්තහඩුවහඳුන්වයි。
 • 7050铝板

  7050ඇලුමිනියම්ෂීට්

  7050ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්යනුඉහළශක්තියකින්යුත්තාපපිරියම්කළමිශ්ර,එය7075ඇලුමිනියම්වලටවඩාවිඛාදනප්රතිරෝධයක්ප්රතිරෝධයක්。සහවඩාහොඳදැඩිබව。නිවාදැමීමටඅඩුසංවේදීතාවයක්ඇත
1 2 3. 4. 5. 6. ඊළඟ> >> පිටුව1/6
Baidu
map