අපඅමතන්න

සීමාසහිතජියැන්ග්සුකයිචුවාංජාත්යන්තරවෙළඳසමාගම。

ලිපිනය

ආර්。1507,මහල15,එල්වඩිෂිචුවාංඔෆිස්බී。ඩීඩීජීදුම්රියස්ථානයට,සුසුඕ,ජියැන්ග්සු,චීනය

විද්යුත්තැපෑල

දුරකථන

0516-87566991.

86-15152177999

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා:උදේ9සිටසවස6දක්වා

සෙනසුරාදා,ඉරිදා:වසාඇත

අපසමඟවැඩකිරීමටඅවශ්යද?

ඔබේඔබේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපටඑවන්න

Baidu
map