6ශ්රේණිඇලුමිනියම්පත්රය

 • 6061铝板

  6061ඇලුමිනියම්ෂීට්

  6061ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්ෂීට්mgසහsiසඳහාතාපපිරියම්කිරීමසහඇඳීමමගින්නිපදවනතත්ත්වයේතත්ත්වයේලෝහවනඅතරවිශිෂ්ටයන්ත්රෝපකරණ,වෑල්ඩින්සහසහයන්ත්රෝපකරණ,වෑල්ඩින්සහගුණාංග,හොඳවිඛාදනප්රතිරෝධයඉහළතදබවසහිතසහිතයසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිතසහිත
 • 6063 T6铝板

  6063ටී6ඇලුමිනියම්ෂීට්

  6063මිශ්රමිශ්රඇලුමිනියම්තහඩුවතහඩුවඅල්එම්ජීසීඉහළප්ලාස්ටික්මිශ්රලෝහයක්වනවිශිෂ්ටසැකසුම්සැකසුම්ගුණාංගගුණාංගසැකසුම්සැකසුම්ගුණාංගගුණාංගසැකසුම්සැකසුම්සැකසුම්ගුණාංගගුණාංගඅතරවිශිෂ්ටසැකසුම්තහඩුතහඩුවිශිෂ්ටයිඅතරවිශිෂ්ටසහතහඩුතහඩුවනවිඛාදනවිශිෂ්ටසහතහඩුවිශිෂ්ටයිඅතරවිඛාදනසහසැකසුම්තහඩුවිශිෂ්ටයිවිඛාදනවිඛාදනසහසැකසුම්
 • 6082铝板

  6082ඇලුමිනියම්ෂීට්

  6082ඇලුමිනියම්තහඩුවශ්රේණියේඇලුමිනියම්තහඩු6ක්(අල්-එම්ජී-සී)අතරහොඳමිශ්රලෝහඇලුමිනියම්තහඩුවක්අතරහැඩතලගැන්වීමගැන්වීමපහසුසැකසුම්,හොඳඇනෝඩික්ඇනෝඩික්ක්රියාකාරිත්වය,පහසුඇනෝඩික්ක්රියාකාරිත්වය,පහසු,ආලේපනයවිඛාදන,හොඳවිඛාදනසහඔක්සිකරණඇත。
Baidu
map