5ශ්රේණිඇලුමිනියම්පත්රය

 • 5A05铝板

  5A05ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5A05ඇලුමිනියම්පත්රයයනුඇලුමිනියම්මැග්නීසියම්ශ්රේණියේමලකඩරහිතඇලුමිනියම්මිශ්ර,මෙහිප්රධානලක්ෂණවන්නේittyනත්වය,ඉහළආතන්යශක්තියසහඉහළ。එමප්රදේශයසඳහාමඇලුමිනියම්-මැග්නීසියම්මිශ්රලෝහයේබරඅනෙක්ශ්රේණිවලටවඩාඅඩුය。
 • 5A06铝板

  5A06ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5A06යනුශ්රේණියේමිශ්රලෝහ5ටවඩාඉහළmgඅන්තර්ගතයක්සහිත5ශ්රේණියේal-mgප්රතිවෛරස්ඇලුමිනියම්වලතාපපිරියම්නොකළලෝහයකි。සීතලවැඩකිරීමෙන්එහිශක්තියවැඩිවේ.5A06ඇලුමිනියම්මිශ්රලෝහයටඉහළශක්තියක්,හොඳයන්ත්රෝපකරණසහවිශිෂ්ටවෑල්ඩින්හැකියාවක්ඇත。
 • 5005铝板

  5005ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5005ඇලුමිනියම්තහඩුවඅල්එම්ජීඑම්ජීලෝහ5ටඅයත්වනනමුත්ප්රධානමිශ්රලෝහයේඅනෙකුත්ශ්රේණි5මිශ්රලෝහතහඩුවලටතහඩුවලටතහඩුවලටඑහිවිඛාදනප්රතිරෝධයප්රතිරෝධයවැඩිප්රතිරෝධයලෝහයටවඩාප්රතිරෝධයවැඩිවැඩිවැඩිවැඩිවැඩි
 • 5083铝板

  5083ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5083ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්තහඩුවඉහළමට්ටමේඇලුමිනියම්කර්මාන්තයේභාවිතාවනඅල්එම්ජීමිශ්රලෝහයටවනඅතරතාපපිරියම්පිරියම්නොකරනලදලෝහඅතරශක්තිමත්මවිඛාදනයටවිඛාදනයටඔරොත්තුදෙනවනඅතරවෑල්ඩින්වෑල්ඩින්කරනකරනකරනකරනසුදුසුසුදුසුසුදුසුසුදුසුසුදුසුඅඩුඋෂ්ණත්වප්රතිරෝධකලක්ෂණ,එයසමුද්රශ්රේණියසඳහාවඩාත්සුදුසුතේරීමබවටපත්කරයි。
 • 5182铝板

  5182ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5182ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්අයත්වන්නේවන්නේඅල්එම්ජීමිශ්රලෝහයටඅතරඅතරහොඳවිඛාදන,වෙල්ඩින්වෙල්ඩින්කිරීමේහැකියාවසහසීතලවැඩකිරීමේ,මධ්යස්ථමධ්යස්ථ,මෝටර්මෝටර්,නැව්තැනීමේසහවෙනත්බහුලවභාවිතාභාවිතා。
 • 5454铝板

  5454ඇලුමිනියම්ෂීට්

  5083ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්මිශ්රලෝහයබහුලවභාවිතාවන්නේ,වෑල්ඩින්වෑල්ඩින්කරනලදපීඩන,නැව්,මෝටර්රථසහයානායානා,විදුම්විදුම්,රූපවාහිනීකුළුණුවෙනත්උපකරණනිෂ්පාදනයය。ප්රවාහනඋපකරණ,දෘඩාංග,ට්රක්රථ,ඉන්ධනටැංකිසහමිසයිලකොටස්。
1 2 ඊළඟ> >> පිටුව1/2
Baidu
map