3ශ්රේණිඇලුමිනියම්පත්රය

 • 3003铝板

  3003ඇලුමිනියම්ෂීට්

  3003ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්සාමාන්යඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්මැන්ගනීස්,මෙමද්රව්යයහොඳහැඩගැස්වීමක්,හොඳහොඳප්රතිරෝධයක්සහවෑල්ඩින්කිරීමේහැකියාවක්。බලශක්තිබලශක්තිබැටරිපෙට්ටියේසැහැල්ලුමෝටර්රථනිෂ්පාදනයසඳහාබහුලවභාවිතාවන,ආහාරආහාරගබඩා,ප්රවාහනප්රවාහනටැංකි,සිලෝස්,ෂීට්ලෝහපීඩනයාත්රානල。
 • 3004铝板

  3004ඇලුමිනියම්ෂීට්

  3004ඇලුමිනියම්ඇලුමිනියම්තහඩුවදදඅල්අයත්වනඅතරඑහිශක්තියමට්ටමකනොමැත(කාර්මිකපිරිසිදුඇලුමිනියම්වලටතරමක්ඉහළ,නමුත්ඇලුමිනියම්තහඩුව3003ටවැඩිය。
  3004ඇලුමිනියම්al-mnමිශ්රලෝහමාලාවක්අතරඑයඇලුමිනියම්3003ටවඩාවැඩිශක්තියක්,හොඳහැඩගැස්වීමක්,ද්රාව්යතාවයක්සහප්රතිරෝධයක්ඇතිමිශ්රකොටස්3003ටටවඩාවැඩිශක්තියක්අවශ්යඅවශ්ය
  3004ඇලුමිනියම්තහඩුවඇලුමිනියම්-මැන්ගනීස්මිශ්රශ්රේණියටඅයත්වනඅතරඇලුමිනියම්තහඩුවහැඩගැස්වීමහොඳඅතරහොඳහැඩගැස්වීම,ද්රාව්යතාවද්රාව්යතාවවිඛාදනප්රතිරෝධය。
Baidu
map