3فيريةايلومينيمسية

 • 3003铝板

  3003ايلومينيمحيد

  3003ايلومينيمهڪعامايلومينيم-مينگنيجمصرآهي,هنموادکيسٺينمونيٺاھڻ,سٺيسنکنرنجيمزاحمت۽ويلڊابلاٽيآهي,عامطورتيپاوربيٽريباڪس,ڪوڪاريئر,فوڊاسٽوريجڊوائيس,ٽرانسپورٽسامانٽينڪ,سلوس,شيٽميٽيز۾هلڪووزنڪارنفيسيكاوار۾استعمالكيلكريشربرتن۽ائپنه。
 • 3004铝板

  3004ايلومينيمفيد.

  3004ايلومينيمپليٽپڻالمناينٽيرسٽمصرواريسيريزسانتعلقرکيٿي,۽انجيطاقتوڌيڪنهآهي(صنعتيخالصايلومينيمکانٿورووڌيڪ,پر3003ايلومينيمپليٽکانمٿيآهي。انهيجيطاقتگهڻينهآهي(صنعتيخالصايلومينيمکانٿورووفية),پر3003کانوسيةايلومينيمسلية。
  3004ايلومينيمپڻهڪايلاينايلمصرجوهڪسلسلوآهي,3003ايلومينيمکانوڌيڪطاقت,سٺينموني,سولائيبل,۽سنکنرنجيمزاحمت,۽3003مصرحصنکانوڌيڪطاقتجيضرورتآهي。
  3004ايلومينيمسليةٽوتعلىايلومينيم,منگنيكيمشرواريفيريةسانفي,3003ايلومينيةساستهدينمونيفاس,فولائيبل۽۽نکنرنجيمزاحمت。
Baidu
map