دودانیودانی

فضاءاوالوتنه

دسمندريبحرونوکښتونهپهزیاتیدونکيډولدسمندريالمونیمسرهرامینځتهکیږي,دالمونیممیګنیزیمالیاژلپارهیوعمومياصطلاحچېپهمیخانیکيانجینرۍکېپهپراخهکچهکارولکیږي(دمګنیزیممینځپانګهد3%او6%ترمنځوي)。فاالیاسونههواړوتهاومالګواوبوکېکېدښهابلیتمجاومتلري。دسمندريغوښتنلیونولیاریهالمونسممحمملستونسمحمملختونوسیواکاولډیلډیبلساملفي。دسمندريکارونېلپارهالمونیمشیټونهاوپلیټونهدسړېیاګرمرولینګلخواتولیدشويپداسېحالکېچېپروفایلونه,بارونهاوټیوبونهدرولینګ,رنګکولویافشارورکولوسرهتولیدکیږي。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

په1891کې,لومةجزایيالمونسم“لیمګرین”پهسویزرلینډډکېوړشو。وروستی,د58میټروتورسوفتیۍالومینهمهبدرپههاټلینډډوسړهوې。فافوراقويوهاود32فرلوس,چېاوریلینهو。ددوستکې。فاستیۍچېایګلپهنومهنسلفيدروسسیېبحريفواکونولیاریکویکویوه。

2222.

فالورومینهاالمونسم - مینكمالكایشتهشرعتهايډروفوسلمسافروسوسيفاسونوسارولکیږيچېپهپهاعتکېکې公里80کیلومتروڅخهداتفرعتلري。ددېلپاریهچېلویشرعتاومنسمتیتضمینکړئکړئالري,نوالمونسمبیاپهارادي。

سمندريالمونسمددولادوپهپرتلى100ځلههمدسنجولولوکچهلري。دعملیاتوپهلومړيکالکې,دفولادوکوروډونهپهکالکېد120ملیمیترپهاندازه,پداسېحالکېچېالمونیمدکالپهاوږدوکېیوازېد1ملیمیترپهاندازه。شربیریکری,ددمندريالمونسمځواکدپاموړړړداانعیایمنونهدیاوستیکويفربةنسيکولییویلیکويالمونسمستۍۍوټکیټکیکېوسوريਪੰਚਪੰਚي。دالمونسمستیکوکاټونیکیمندريسواکودهوسدهوي,صوریکونستوبسمتوکوي,اودداتنهلستونههموي。

داددېدلیللیاریهدیالمونسمپهپهادوپهعمومکې,دسپورتکښتۍلهالمونیمڅخهماسټتهچمتوکیږي,کومچېدویتهپهسرعتکېګټهورکوي,پداسېحالکېچېدلوړظرفیتکښتۍدفولادوڅخهجوړشويسټیلڅخهجوړېشوي,پداسېحالکېچېسپرسټریکټریټاونورمعاونتیاتیوزنکمولولیاتواليلیاریهالمونسمڅخهڅخهوسړويفيفارسووړلوفرفت


Baidu
map