دریلترانسپورت

دریلترانسپورت

دریلترانسپورتکېدالمونسمهالمونسمفارولنیالمونسملوستولةلىرارسیدووروستیکمسلاسفلشو。په1894کې,نیویاری,نیوهاوناوفارسورةریلګاډی(چېبیادبینیرکانكرسونهمورسانملكتفرلود)دخاصالټراییلىبیونو。پههرصورت,پهپیلکېدفریټسکټورکېدالمونیملپارهلوړهغوښتنهشتونلرياوپهمثاليتوګهتاسوغواړئدموټروزنلږترلږهوساتئترڅودکارګومقدارکې甲محدودزیاتوالیاعظميکړئچېکولیشي。

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

ننورځ,دالمونیملارۍدډبروسکرو,مختلفډبرېاومعدنیاتو,اوغلودلیږدولولپارهکارولکیږي,پداسېحالکېچېدالمونیمټانکرونهداسیدونولیږدولولپارهکارولکیږي。سلتیکانسيمسولاتفمستونلريچېدتولهمسولاتولكولولاریکارولفيلهارولفيلهارولفيلهانولیداتولهتاساتوسخوداګروتد。دالمونیملارۍدسټیلټرکڅخهدریمهدریمهروښانهده。ددېلویلومینيلستدعملكاتوفلومسودرارکیدیکیدیيځکهځکهچېاکولىفيشرباروسونسيبارولیږيبارولیږي。پهورتهوختکې,المونیمپهاسانۍسرهدفولادوپهڅیرزیاننهرسوي,نودالمونیموینونهداوږدژوندمودهلري,چېد40کلونوعملیاتوپهاوږدوکېپهاوسطډولیوازې$ 20,000个ډالروزیانسره。دارفت10 ..پهمسافرینوموټروکې,المونسمجوړونسوتهاجایورسويچېدفولادوموټروسیرلههریمیکوریوزریمکړمکړي。پهګړنسيلهاوسمةادریلسیسټمونوس,دپاموهانرسيسمولکیدیکیدیيځکهځکهچېالمونسمموټریېندياوبرییکولولیاریلیانرسيتىاستدالري。شربیریکری,دالمونسمموټریشتولیلیاریایانیکياوفورالهبریلري。داوسواټنریلسیسټمونوسراخهکچهلویشرارولفيةکېارولفي,دریېاپهپهکېکېلوییمیرکېمعرجيشود。دلویشرعتشرینونیهپهاعتکېکې360 360公里کیلومتروداډیرڅخهرعتفرمهوړي。 تمه کیږي چې د لوړ سرعت ریل نوې ټیکنالوژي په ساعت کې له 600 کیلومترو څخه ډیر سرعت ترلاسه کړي.

//www.madcropper.com/www/rail-transport/

المونسمددېدېولریلونووزنسموي,پدېتویګهریلونوموټرییمويچېچېرعيمساومتزیاتوي。سربیرهپردې,دلوړسرعتټرینونه,لکهدالوتکوپهڅیر,بایددایرروډینیکشکلولرياولږترلږهپروتروژنولري,اودعنصرالمونیمدېهمپدېبرخهکېډیزاینرانوسرهمرستهکړې。پهفرانسهسهسهکېدددلویشرعتریلسیسټمدالمونسمڅخهڅخهوستفرعتریلونهوکارول。په1970کې,السټوم(شرانه)ددېشبهلیاریشرجنونهلیاریکرینونهلیاریللیاریکیاریاولیونکریوصلکېدلپه1981کېپرانستلشو。نوری,tgvدیپهاروپاکېلویشرولولهمتردولولانلريچېولانلريچېداروپاپهدلویشرعترجلسیسټماساسلسارةهمتوسي。لومیړیtgvرسلونهلیکولادوڅخهولادو,مشرپهوروستینسلونوکې,المونسمددولادوځایپهپهاییکړ。دپایلیېتوس,دریلوروستیماډل,چېدagvپهنومسنسلفي,پهبهشپړولدالمونسمڅخهوسړوساوپهیاعتکېویاوپهپهاعتهنتر公里360公里کیلومتروفورةشرعتتسرسیدازفي。ننوری,دagvټرینونیکوازېداسالیانووووکرانسپورټووایاګیګیټرةریلسیسټمعملكاتولیوارامینستهوي。دروسسیېدلومسيلوسيلویشرعتریلګاډيفناندالمونسمالساژڅخههمجوړړویی。مسلكوفنالوسيدلویشراستیاکېراتلونههامدی。 د مقناطیسي لیوایشن ریلونه په ګ magnو مقناطیسي ساحه کې ځنډول شوي دي نو په ټریک کې هیڅ ډول مقاومت شتون نلري. د دې معنی دا ده چې د ماګیلګ ټرینونه کولی شي بې ساري سرعت ته ورسیږي. په جاپان کې په ازموینه کې ، سرعت په ساعت کې 3 kilometers kilometers کیلومترو ته رسیدلی.


Baidu
map