مسولات

 • 钻石格仔铝板

  دالماسسچکويالمونسمشیټ

  دالمونیمچیکرپلیټهمدټریډپلیټونو,چیکرډپلیټ,دربارپلیټ,انټيسلیپینګپلیټ,نانسکیدپلیټ,ډیرمهپلیټپهنامهیادیږي,کومچېفلیټالمونیمشیټونهديچېنمونېیالاینونهپهسطحباندېراپورتهشويترڅوفرشاضافهکړياوخطریېیېمکړي。ټوټېدل。دالمونسمشرحلیټیټراخهپبارکولولولولولوسارولکیږي,یاپهپهرائشیئشیوالموادوکېیارولکیږيځکهکاداددلیداددلیداددلیداددد
 • 钻石格仔铝板

  دالماسسچکويالمونسمشیټ

  سطحیووازنمونس,دپروسسسولوسكعالست,لویړويت,لوړړويت,دقابلستمیاومتاوصورسفریناوددسطحېرملنهنورادسرینقشوی。داددوریکعالست,روښانینمونهاوفادسطحلري。داپهپراخهخهکچهتجهیزاتواوماسنالاتوتولة,ویلینیکوستونواولفيچېاسانسيستداستدالري。
 • 铝扳手板

  دالمونسمشرحرحرحر

  دالمونسمسلمةکولدالمونسملاټیسنامةهمپیژندلفي。دادالمونسمپینلوڅخهڅخهوسړویی。دسطحېیواړخدهیریانمونهېرهمحمشوی。مستلینمونسیولةفيمستلیکاپیرهالاومستلیکارولوفریتخبهفي。داډولچیکربورډپهپراخهکچهدتجارتياوصنعتيفرشاړتیاوکېدسکایډپلیټپهتوګهکارولکیږي,اوهمدارنګهپهموټروکېلکهامبولانسونواواوروژونکولاریوکې。
 • 铝合金板撕裂表面

  دالمونسمالیاژژلیټیټوستوسطح

  5000لړۍدالمګمصرسرهتړاولري,镁په5052المونیمکېاصليالیاژعنصردی,کومچېددېقابلیتمقاومتتهودهورکوي,نودادرستپروفایلومینیمخوراپراخهکارولشويډولرامینځتهشوی。دستړتیاځواسلوړړاوددماینغوریهدی1,3لړۍمصرڅخه。المونسمپهوزنکېلږږ。دادښهکاريوړتهااولویشتیاسواسلريستدهمالةاوبوکېکېدمولولهاریهمساومتفرة。5052المونسمش/کویلددمندريغوستنلیونولیاریلویمناسبدی。
 • 5754 H114铝格仔板

  5754 H114المونسمچیکوسحلیټ

  د754 H114المونیمچیکرپلیټد5754المونیمچیکرپلیټتهاشارهکويچېH114غصبشویوي,اود5754-Oالمونیمورتهورتهملکیتونهلري,د5754المونیمپلیټونهپهبشپړډولاعلانشوياوپهöایالتکېټیټځواکلري。پههرصورت,د5754-Oالمونیمپلیټونهدبیرونیاموبیسکولولخواالمونیمچکرشويپلیټتهبدلیږي,پدېمرحلهکېمزاجدولتپهځانګړيډولدH114پهنومیادیږي,کومچېهغهڅهجوړويچېموږیې5754 H114المونیمچیکرپلیټوایو。
 • 7050铝板

  7050المونسمهاeه

  7050المونسمهلویکويشرمههرملنېالكاسدی,کومچېد7075المونسمپهپهرتلىلویکنجمساومتلري。اوغوریکتيددابوکولولخاریهټیټاستلري
1 2 3. 4. 5. 6. بل> >> پا1¼1/6
Baidu
map