3لړۍالمونسمشیټ

 • 3003铝板

  3003المونيمهاeه

  3003المونیمیوځانګړیالمونیم - مینګانیزالیاسدی,داموادښهجوړښت,ښهقابلیتمقاومتاوویلډیبلیتلري,پهعموميډولدبریښنابیټرۍبکسکېدسپکوزنموټروتولیدکېکارولکیږي,دپخليسامان,دخوړوذخیرهکولووسایل,ټرانسپورټتجهیزاتټانکونه,فلوسونه,شیټفلزاتکاررسونواوپایپینه。
 • 3004铝板

  3004المونيمهاeه

  3004المونیمپلیټهمدالموناینټيزنګضدمرکباتوپورېاړهلري,اوددېځواکلوړندي(دصنعتيخالصالمونیمڅخهلږلوړ,مګرد3003المونیمپلیټڅخهلوړ。ددېځواکلوړندی(دصنعتيخالصالمونیمڅخهیوڅهلوی),مشرد3003المونسمهلیټیټلوړ。ورته,
  3004المونسمحمصal-mnالهایلیکي,د3003المونسمڅخهلویکويشری,ښهښهارمیبلبلى,مسارمسبلبلى,مسارمیتمساومت,اود3003الاتوالاتوالاتوڅخهالوړړواستهاستدالري。
  3004المونسمهلیالمونجم - مینیانهالیایلیکوریایلري,د3003المونسمپلیلوړړواکره,اوښهښهوست,مسلولاوداومت。
Baidu
map