ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਅਲਮੀਨੀਅਮਚੈਕਰਪਲੇਟਦੀਕੀਮਤ

ਸਭਤੋਂਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਐਲੂਮੀਨੀਅਮਚੈਕਰਪਲੇਟਕੀਮਤਲਈ,ਆਓ,ਸਾਡੇਕੋਲ5ਬ੍ਰਾਟ੍ਰੈੱਡਪਲੇਟ/ਪੁਆਇੰਟਰਪੈਟਰਨਅਲਮੀਨੀਅਮਪਲੇਟ/ਦਾਲਪੈਟਰਨਐਲੂਮੀਨੀਅਮਪਲੇਟਦੇਨਾਲਨਾਲਅਲਮੀਨੀਅਮਚੈਕਰਪਲੇਟਦੀਕੀਮਤਸਾਰੇਗ੍ਰੇਡ,ਆਕਾਰਅਤੇਚਟਾਨਾਂਲਈਹੈ!

ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਚੈਕਰਪਲੇਟਕੀਮਤਕੀਮਤ/ਤਿੰਨ/ਪੰਜਬਾਰਟ੍ਰੈਡਮੈਟਲਮੈਟਲ

ਉਸੇਹੀਅਲਾਇਡਲੜੀਵਿਚ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਜਾਲੀਪਲੇਟਦੀਕੀਮਤਸਧਾਰਣਅਲਮੀਨੀਅਮਪਲੇਟਦੀਕੀਮਤਤੋਂਲਗਭਗ-1 42-112ਵੱਧਹੈ。,ਛੋਟੇਛੋਟੇਪੰਜ,ਆਦਿ。ਇਸਲਈਇਸਨੂੰਐਮਬਸਡਅਲਮੀਨੀਅਮਡਾਇਮੰਡਪਲੇਟ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਟ੍ਰੈਡਪਲੇਟ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਚੈਕਬੋਰਡਵੀਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ,ਪਰਜ਼ਰੂਰੀਤੌਰਤੇਅਲਮੀਨੀਅਮਟ੍ਰੈਡਮੈਟਲਪਲੇਟ。ਸਾਡੀਜਿੰਦਗੀਵਿੱਚ,ਉੱਚਕੀਮਤਦੀਦੀਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਦੇ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਕੀਮਤ,ਅਤੇਨਾਲਹੀਮਜ਼ਬੂਤ​​ਅਤੇ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਨਿਰਮਾਣ,ਵਾਹਨਾਂ,ਸਮੁੰਦਰੀਜਹਾਜ਼ਾਂਅਤੇਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਵਿੱਚਗੈਰਸਲਿੱਪਫਲੋਰਿੰਗਅਤੇਸਜਾਵਟੀਖੇਤਰਾਂਲਈਇੱਕਬਣਗਈਗਈਗਈਗਈਬਣਬਣਗਈਇਹਇਹਬਾਜ਼ਾਰਵਿਚਬਹੁਤਬਹੁਤਮਸ਼ਹੂਰ!

3194EF3BA2675B9BFB44402D7446892
4222F814330D5F0983E9D6FFB84CBC8.
/铝 - 检查板/

ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਚੈਕਰਪਲੇਟਦੇਖਾਸਉਪਯੋਗ

ਵਾਹਨ

能量ਰਜਾਬਚਾਉਣਦੇਪ੍ਰਭਾਵਵਧਾਓ。

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼:ਚੈਕਰਬੋਰਡਫਲੋਰ,ਜਿਵੇਂਕਿਵੈਨਸ਼ੋਫਲੋਰ,ਬੱਸਬੱਸਜਾਂਟਰੱਕਲਈਲੱਕੜਦਾ,ਟ੍ਰੇਨਟ੍ਰੇਨਚੈੱਕਹੋਲ,,ਟੈਂਕਰ,ਕਾਰਕਾਰ。

ਸਮੁੰਦਰੀਜਹਾਜ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਅਤੇਲਾਭ:ਕਈਸਾਲਾਂਤੋਂਭਰੋਸੇਨਾਲਵਰਤੀਜਾਸਕਦੀਹੈ。

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼:ਕਵਰਕਵਰਅਤੇ,ਪੌੜੀਆਂ,ਇੰਜਨਇੰਜਨਦੇ,ਫਿਸ਼ਫਿਸ਼,ਗਲਿਆਰੇਅਤੇਪੋਰਟੂਨਡੌਕਸਜਾਣਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅਗੈਂਗਵੇਅ

ਨਿਰਮਾਣ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਅਤੇਲਾਭ:ਪੌੜੀਆਂਦੇਕੋਨਿਆਂਦੇਖੋਰਪ੍ਰਤੀਰੋਧਦੀਵਰਤੋਂਕਈਸਾਲਾਂਤੋਂਖਰੀਦਦਾਰੀਅਤੇਸੈਰ-ਸਪਾਟਾਸਥਾਨਾਂਵਿੱਚਕੀਤੀਜਾਰਹੀਹੈਜਿਥੇਸੁਹਜਦੀਜ਼ਰੂਰਤਹੈ,ਜਿਵੇਂਕਿਸਮੂਹਰਹਿਣਾ。

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼:ਫਰਸ਼,ਪੌੜੀਆਂ,ਅਲਮਾਰੀਆਂ,ਗਟਰ,ਸਾਈਕਲ,ਆਦਿ。

ਬਨਸਪਤੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਅਤੇਲਾਭ:ਹਾਨੀਰਹਿਤ,ਕਿਉਂਕਿਇਹਕੰਟੇਨਰਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂਲਈਵੀਹੈਹੈ,ਜਿਵੇਂਕਿਸਹੂਲਤਾਂਅਤੇਰਸਾਇਣਕਪੌਦਿਆਂਨਾਲਨਾਲਖਾਣੇਦੇਪੌਦੇ,ਅਤੇਇਸਦਾਸ਼ਾਨਦਾਰਪੌਦੇਹੈ。

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼:ਬੈਂਚਦੀਆਂਮੰਜ਼ਲਾਂਅਤੇ,ਉਪਕਰਣ/ਪੌਦੇਦੀਮਸ਼ੀਨਰੀ,ਜਿਵੇਂਕਿਗਤੀਸ਼ੀਲਜਾਂਚ。

ਹੋਰਕਾਰਜ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਅਤੇਲਾਭ:ਸਿਰਫਸਿਰਫਪਦਾਰਥਕਕਦਮਾਂਵਜੋਂਹੀ,ਬਲਕਿਬਲਕਿਕੇਸਾਂਅਤੇਸਜਾਵਟਲਈ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼:ਜਿਵੇਂਜਿਵੇਂਕਿਡੈੱਕ,ਪੌੜੀਆਂ,ਡਿਸਪਲੇਅਡਿਸਪਲੇਅ,ਅਸਥਾਈਅਸਥਾਈ,结构ਾਂਚੇ。


Baidu
map