ਏਅਰਸਪੇਸਅਤੇਹਵਾਬਾਜ਼ੀ

ਏਅਰਸਪੇਸਅਤੇਹਵਾਬਾਜ਼ੀ

ਅਲਮੀਨੀਅਮਨੂੰਉਹਧਾਤਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈਜੋਲੋਕਾਂਨੂੰਉੱਡਣਦੀਆਗਿਆਦਿੰਦਾਹੈ。ਇਹਹਲਕਾ,ਮਜ਼ਬੂਤਅਤੇਲਚਕਦਾਰਹੈ,ਇਸਨੂੰਹਵਾਨਾਲੋਂਭਾਰੀਜਹਾਜ਼ਬਣਾਉਣਲਈਇਕਆਦਰਸ਼ਸਮੱਗਰੀਬਣਾਉਂਦਾਹੈ。ਇੱਥੇਇੱਥੇਇੱਕਕਾਰਨਹੈਹੈਕਿਅਲਮੀਨੀਅਮਨੂੰਚੱਕਰਵਿੱਚਵਿੱਚਵਿੱਚਵਿੱਚਵਜੋਂਮੈਟਲਮੈਟਲਵਜੋਂਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾਜਾਂਦਾਜਾਣਿਆਜਾਣਿਆਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾਆਧੁਨਿਕਜਹਾਜ਼ਦੀ75ਤੋਂ80ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਦੇਵਿਚਕਾਰਐਲੂਮੀਨੀਅਮਦੀ,ਅਤੇਅਸਲਵਿੱਚ,ਐਲੂਮੀਨੀਅਮਦੀਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂਹਵਾਈਕਾਕਾਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹਵਾਬਾਜ਼ੀਵਿੱਚਕੀਤੀਸੀਸੀ。ਕਾਉਂਟਫਰਡੀਨੈਂਡਜ਼ੈਪਲਿਨਨੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਅਲਮੀਨੀਅਮਤੋਂਬਾਹਰਆਪਣੀਮਸ਼ਹੂਰਏਅਰਸ਼ਿਪਦਾਫਰੇਮਬਣਾਇਆ。ਆਧੁਨਿਕਹਵਾਬਾਜ਼ੀਦੀਨੀਂਹਰੱਖੀਗਈਸਫਲਤਾ1903ਵਿਚਆਈ,ਜਦੋਂਰਾਈਟਭਰਾਵਾਂਨੇਆਪਣਾ-1ਉਡਾਣਭਰੀ。ਪਹਿਲਾਪਹਿਲਾਅਭਿਆਸਕਰਨਵਾਲਾਵਾਲਾਜਹਾਜ਼ਵਜ਼ਨਹਵਾਨਾਲੋਂਵਧੇਰੇਸੀ00ਇਸਲਈ,ਫਲੇਅਰ-1ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਲਈਇਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ਇੰਜਣਬਣਾਇਆਗਿਆਸੀ,ਜਿਸਵਿਚਅਲਮੀਨੀਅਮਦੇਬਣੇਸਿਲੰਡਰਬਲਾਕਵਰਗੇਹਿੱਸੇਸ਼ਾਮਲਸਨ。

5A562634-165B-4940-88C1-10183A54882F

ਪਹਿਲਾਹਵਾਈਜਹਾਜ਼ਜਿਸਨੇਹੌਲੀਹੌਲੀਲੱਕੜ,ਅਲਮੀਨੀਅਮ,ਸਟੀਲਅਤੇਹੋਰਸਮਗਰੀਦੀਜਗ੍ਹਾਲੈਲਈ,ਅਤੇਪ੍ਰਸਿੱਧਜਰਮਨਜਹਾਜ਼ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਹੁਗੋਸ਼ਵਾਰਟਜ਼ਦੇਚਾਲੀਦਾਸੰਨ1917ਵਿਚ。ਵਿਸ਼ਵਵਿਸ਼ਵਦਾਪਹਿਲਾਸਭਧਾਤੂਫਿਜ਼ਲੇਜਹਾਰਡਹਾਰਡਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਐਲਾਇਡ,ਤਾਂਬੇ(4.5%)ਤੋਂਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ。ਅਤੇਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ(4.5%)ਵੀ。(1.5%)ਅਤੇਅਤੇ(0.5%)。。

ਉਸਸਮੇਂਤੋਂ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਐਰੋਸਪੇਸਉਦਯੋਗਲਈਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਨਿਰਮਾਣਸਮੱਗਰੀਬਣਗਈਹੈ。00ਇਕਜਹਾਜ਼ਜਿਹੜਾਜਿੰਨਾਸੰਭਵਹੋਸਕੇਹਲਕਾ,ਵੱਧਤੋਂਵੱਧਸੰਭਾਵਤਸਮਰੱਥਾਹੈ,ਘੱਟਘੱਟਤੋਂਘੱਟਬਾਲਣਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦਾਅਤੇਅਤੇਸਰੀਰਸਰੀਰਸਰੀਰਸਰੀਰਜੰਗਾਲਨਹੀਂਨਹੀਂਅਤੇਅਤੇਸਰੀਰਜੰਗਾਲਨਹੀਂਨਹੀਂ〖〗ਅਲਮੀਨੀਅਮਦੀਵਰਤੋਂਆਧੁਨਿਕਹਵਾਈਜਹਾਜ਼ਾਂਲਗਭਗਹਰਜਗ੍ਹਾਜਗ੍ਹਾਜਾਂਦੀ。ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਐਲੋਏਮੁੱਖਤੌਰਤੌਰਤੇਏਰੋਸਪੇਸਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਲਈਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨਹਨਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਲਈਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨ3ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਲਈਵਰਤੇхਜਾਂਦੇਹਨхਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਐਲੋਏх5хххххххххххх6х66хх6ххххਸੀਰੀਜ਼хххххਸੀਰੀਜ਼ххххਸੀਰੀਜ਼ххххਸੀਰੀਜ਼ххххਸੀਰੀਜ਼2xxxਲੜੀਦੀਸਿਫਾਰਸ਼ਕੀਤੀਹੈ7xxxਐਲੋਏਜ਼ਐਲੋਏਜ਼ਘੱਟਤਾਪਮਾਨਵਾਲੇਵਿੱਚਵਧੇਰੇਲੋਡਕੀਤੇਹਿੱਸਿਆਂਅਤੇਲਈਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨਜਿੱਥੇਉੱਚਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੁੰਦੀਹੁੰਦੀਲੋੜਲੋੜਹੁੰਦੀ3xxx,5xxxਅਤੇ6xxxਐਲੋਏਘੱਟਲੋਡਹਿੱਸੇ,ਅਤੇਨਾਲਹੀਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ,ਤੇਲਅਤੇਗੈਸਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਲਈਵਰਤੇਜਾਂਦੇ。 ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ. ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਇਡ 7075 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਐਲੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ.

D6A0F9A2-DF10-48A3-965D-8A7E68D7AD6E
A049BFC3-4D41-446A-ACD5-2738E878BA9B
//www.madcropper.com/aerospace-andu-aviation/

ਵਧੇਰੇਵਿਆਪਕਤੌਰਤੇਵਰਤੀਜਾਣਵਾਲੀਅਲਾਇਡ7075ਹੈ,ਜਿਸਵਿਚਅਲਮੀਨੀਅਮ,ਜ਼ਿੰਕ,ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮਅਤੇਤਾਂਬਾਹੁੰਦਾ。ਇਹਇਸਸਬੰਧਵਿਚਸਾਰੇਅਲਮੀਨੀਅਮਐਲੋਅਜ਼ਅਤੇਵਿਰੋਧੀਸਟੀਲਦਾਸਭਤੋਂਮਜ਼ਬੂਤਹੈ,ਪਰਇਹਸਟੀਲਦਾਭਾਰਸਿਰਫਇਕਤਿਹਾਈਹੈ。
ਹਵਾਈਜਹਾਜ਼ਪਤਲੀਆਂਚਾਦਰਾਂਅਤੇਭਾਗਾਂਤੋਂਇਕੱਠੇਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨਜੋਰਿਵੇਟਸਦੇਨਾਲਹੁੰਦੇਹਨ。ਇੱਕਹਵਾਈਜਹਾਜ਼ਵਿੱਚਰਿਵਟਸਦੀਗਿਣਤੀਲੱਖਾਂਵਿੱਚਜਾਸਕਦੀਹੈ。00ਉਦਾਹਰਣਦੇਲਈ,ਦੁਨੀਆਦੇਸਭਤੋਂਵੱਡੇਕਾਰਗੋ,ਐਨ-124-100ਰੁਸਲਾਨਦੇਅੱਠਅੱਠਅੱਠਅੱਠਅੱਠਹੁੰਦੇਹੁੰਦੇਹੁੰਦੇਹਨ。ਇਹਤਕਰੀਬਨ120ਟਨਮਾਲਲੈਹੈ。〖〗ਅੱਜ,ਜਹਾਜ਼ਜਹਾਜ਼ਡਿਜ਼ਾਈਨਕਰਨਵਾਲੇਇਕਨਵੀਂਦੀਦੀਭਾਲਕਰਰਹੇਵਿਚਅਲਮੀਨੀਅਮਦੇਸਾਰੇਫਾਇਦੇਫਾਇਦੇਪਰਹਲਕੇਹਲਕੇਉਨ੍ਹਾਂਦਾਇਕੋਉਮੀਦਵਾਰਹੈਕਾਰਬਨਫਾਈਬਰ。ਇਹਵਿਆਸਦੇ5ਅਤੇ15ਮਾਈਕਰੋਨਦੇਵਿਚਕਾਰਧਾਗੇਦੇਸ਼ਾਮਲਕਰਦਾਹੈਅਤੇਮੁੱਖਤੌਰ“ਤੇਕਾਰਬਨਪਰਮਾਣੂਦਾਬਣਿਆਹੈ。 ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਬਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਅਲਮੀਨੀਅਮਨਾਸਿਰਫਏਰੋਸਪੇਸਉਦਯੋਗਵਿਚਲਾਜ਼ਮੀਸਾਬਤਹੋਇਆਹੈ,ਬਲਕਿਇਸਦੇਘੱਟਭਾਰਅਤੇਵੱਧਤੋਂਵੱਧਤਾਕਤਦੇਸੁਮੇਲਲਈਵੀ1957ਵਿਚਸੋਵੀਅਤਯੂਨੀਅਨਵਿਚਲਾਂਚਹੋਇਆਪਹਿਲਾਨਕਲੀਸੈਟੇਲਾਈਟਦਾਮੁੱਖਅੰਗਐਲੂਮੀਨੀਅਮਦੀਮਿਸ਼ਰਤਨਾਲਬਣਿਆਸੀ。ਸਾਰੇਆਧੁਨਿਕਪੁਲਾੜਯਾਨਵਿਚ50ਹੁੰਦੇਹਨ。ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਹਿੱਸਿਆਂਵਿਚ90ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਅਲਮੀਨੀਅਮਐਲੋਅਜ਼。ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਲਮੀਨੀਅਮਐਲੋਇਸਸਪੇਸਸ਼ਟਲਦੇਦੇਫਿਜ਼ਲੇਜਵਿਚਵਰਤੇਜਾਂਦੇ,ਉਹਉਹਹੱਬਲਸਪੇਸਟੈਲੀਸਕੋਪਦੇਦੂਰਬੀਨਦੂਰਬੀਨਵਿਚਪਾਏਜਾਂਦੇ

ਇੱਥੋਂਤੱਕਕਿਠੋਸਬਾਲਣਵਾਲੇਰਾਕੇਟਬੂਸਟਰਅਲਮੀਨੀਅਮਦੇਬਣੇਹੋਏਹਨ。ਇਹਬੂਸਟਰ,ਪੁਲਾੜਉਡਾਣਦੇਪਹਿਲੇਪੜਾਅਵਿੱਚਜਾਂਦੇਹਨ,ਵਿੱਚਵਿੱਚਪਾ粉末,ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ(ਜਿਵੇਂਜਿਵੇਂਅਮੋਨੀਅਮਪਰਕਲੋਰੇਟ)ਅਤੇਬਾਇਡਰਹੁੰਦੇ。ਉਦਾਹਰਣਦੇਲਈ,ਦੁਨੀਆਦਾਸਭਤੋਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀਲਾਂਚਕਰਨਵਾਲਾ,ਸੈਟਰਨ-5(ਜੋਕਿ140ਟਨਕਾਰਗੋ位ਰਬਿਟਵਿੱਚਲਿਜਾਸਕਦਾਹੈਨੇਯਾਤਰਾਦੇਚੱਕਰਵਿੱਚ。36ਟਨਟਨਐਲੂਮੀਨੀਅਮ粉末ਡਰਡਰਸਾੜਦਿੱਤੇ。

ED98B506-01D4-4E57-94E4-2023CA45F9CB__SPACE-300x225

。ਐਰੋਸਪੇਸਵਿਚਆਮਤੌਰ“ਤੇਵਰਤੇਜਾਣਵਾਲੇਐਲੋਇਜ਼ਵਿਚਅਲਮੀਨੀਅਮਅਤੇਟਾਈਟਨੀਅਮ,ਅਲਮੀਨੀਅਮਅਤੇਨਿਕਲਅਤੇਅਲਮੀਨੀਅਮ,ਕ੍ਰੋਮਿਅਮਅਤੇਆਇਰਨਸ਼ਾਮਲਹੁੰਦੇਹਨ。


Baidu
map