अर्ज

अॅल्युमिनियमतपासकप्लेटकिंमत

सर्वातप्रभावीएल्युमिनियमतपासकप्लेट,येथेयेथे,आमच्याकडे5-ब्राट्रेड/पॉईंटरपॅटर्नअॅल्युमिनियमप्लेट/

अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमतपासकप्लेटकिंमतकिंमत/तीन/पाचबारचालणेमेटलमेटल

त्याचत्याचमिश्रधातु,अॅल्युमिनियमजाळीप्लेटचीकिंमतसामान्यअॅल्युमिनियमकिंमतीपेक्षासुमारे-1 42-112जास्तआहे。नावानुसार,अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमजाळीप्लेटएम्बॉस्डपृष्ठभागाच्याउपचारप्रक्रियेद्वारेसामान्यअॅल्युमिनियमप्लेट,ज्यामुळेत्याचेपृष्ठभागविविधनमुनेनमुनेकरतेजसे,दोनबार,तीनतीन,मोठेमोठेबार,लहानपाचबार。म्हणूनत्यालाएम्बॉस्ड人ल्युमिनियमडायमंडप्लेट,अॅल्युमिनियमट्रेडप्लेट,अॅल्युमिनियमचेकरबोर्ड,परंतुमूलत:अॅल्युमिनियमचालणेधातूचीप्लेटदेखीलम्हटलेजाते。आमच्याजीवनात,उच्चउच्चकार्यक्षमता,अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमकिंमत,तसेचमजबूतसजावटीच्याआणि,अॅल्युमिनियमअॅल्युमिनियमचेकरबोर्ड,,वाहने,जहाजेआणिइतरक्षेत्रातक्षेत्रातबनलीबनलीक्षेत्रांसाठीएकसामग्रीआहे。हेबाजारातखूपलोकप्रियआहे!

3194EF3BA2675B9BFB44402D7446892
4222F814330D5F0983E9D6FFB84CBC8.
/铝 - 检查板/

अल्युमिनियमतपासकप्लेटचेविशिष्टअनुप्रयोग

वाहने

वैशिष्ट्येवैशिष्ट्येआणि:ऊर्जाबचतप्रभाववाढवा。

अनुप्रयोगःव्हॅनशोमजला,बसकिंवाट्रकसाठीलाकडीपायरी,ट्रेनचेकहोलकव्हर,टँकर,काररेफ्रिजरेटरयासारख्यापरीक्षकमंडळाचामजला。

जहाजे

वैशिष्ट्येआणिफायदे:समुद्राच्यापाण्यातीलउत्कृष्टगंजप्रतिकारांमुळे,रिकॉएटींगसारख्याप्रतिकाराचीआवश्यकतानाही。अनेकवर्षांपासूनआत्मविश्वासानेवापरलाजाऊशकतो。

अनुप्रयोगःकव्हर्सआणिफ्लोर,पाय架子्या,इंजिनरूमडेक,फिशटॅंक,कॉरिडॉरआणिगॅन्टवेवरीलपूलज्यामुळेपोंटूनडॉक्सहोते。

बांधकाम

00

अनुप्रयोगःअनुप्रयोगः,पाय空气्या,शेल्फ्'चेअवरुप,गटारगटार,सायकलीसायकली。

वनस्पती

वैशिष्ट्येवैशिष्ट्येआणि:हानीरहित,कंटेनरप्रजातींसाठीदेखीलयोग्य,उदा。सुविधाआणिरासायनिकवनस्पतीतसेचअन्नवनस्पती,आणिउत्कृष्टरासायनिकप्रतिकारआहे。

अनुप्रयोगःबेंचचेमजलेआणिपाय空气्या,उपकरणे/वनस्पतीयंत्रणा,उदा。डायनॅमिकतपासणी。

इतरअनुप्रयोग

वैशिष्ट्येआणिफायदे:कारणकारणबरीचथकबाकीआहे。केवळकेवळभौतिकचरणेम्हणूनचम्हणूनचनव्हेकेसआणिसजावटसाठीसजावटसाठी

अनुप्रयोगःअनुप्रयोगःजसेकीडेक,शिडी,प्रदर्शनप्रदर्शन,तात्पुरतीतात्पुरती,सागरीसागरी。


Baidu
map