Кемекуруу

ашрокосмосманаАвиация.

Заманбапдеңизкемелерибаргансайындеңизалюминийимененкурулупжатат,булмашинакуруутармагындакеңириколдонулганалюминий-магнийэритмесининжалпымааниси(магнийдинкурамы3%дан6%гачейин)。БулэритмелертазажанаТуздуусуулардаКоррозиягамыктытуруштукБерет。ДешиздегиАлюминийдинМаанилюКасиеттеринеБекемдикжанаширетүүүүөндөмүКирет。Деңиздеколдонууүчүналюминийшейшептержанаплиталармуздакжеысыктүрмөктүрүндө,алэмипрофилдер,барларжанатүтүкчөлөртоголотуу,тартуужепресстөөжолумененчыгарылат。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891-жылыШвейцариядабиринчижарым-жартылайалюминийсууастындажүрүүчүкеме “LeMigron” курулган,анданбирнечежылөткөндөнкийинШотландиядаалюминийден58метрликторпедокайыгыкурулган,алабданбекемжанаылдамдыгы32түйүнболгон,алкулакукканэмес。БүркютДепАталганКемероссиянынДешизфлотуүчүнКурулган。

2222

Дюралюминийжеалюминий-магнийэритмелериылдамдыгысаатына80чакырымданашканжогоркуылдамдыктагыгидрофоллижүргүнчүкемелеринкуруудаколдонулат。огоркуылдамдамдыктыжанаманевржасоонукамсызкамсызКамсызкамсызкамсызкамсыктарштөөешилБолушукерек,ОшондуктанАлюминийдагыпайдалууболот。

ДешизАлюминийининдатБасуусутемирден100эсетөмөн。ИютетилгенБиринчижылыболоттонылына20миллиметрылдамдыккетсе,Алюминийденылына1МиллиметрГанадатБасат。Мындантышкары,ДешизАлюминийининКүчүМыкты。АлИйкемдю,АлТургайКючтюСоккумененширетилгенАлюминийКайыктынКорпусунТешипКетеАлбайт。АлюминийКайыкАлкактарыдешизгежетюМүмкүнчэлюгүнжогорулатат,КопсуздуктужанатейлюөөанатейлюөөанатейлюөөанатейлючтөмдарынТөмдарынтюмөндэтют。

ушулСебептенАлюминийхталарда,Моторлуукайыктарда,КескичтердежанасууАстындагыколдонулат。Көбүнчөспорттуккайыктаралюминийденпилингденмачтагачейинжасалат,булаларгаылдамдыктаартыкчылыкберет,алэмижогоркусыйымдуулуктагыкайыктарболоттонжасалган,алэмиүстүнкүтүзүлүшжанабашкакөмөкчүшаймандарсалмактыазайтуужанакөбөйтүүүчүналюминийденжасалган。үккютөрүмдэлюгү。


Baidu
map