Кемежасау.

ашрошарышәнеавиация.

Заманауитеңізкемелерітеңізалюминийідепаталаотырып,көбінесемашинажасаудакеңқолданылатыналюминий-магнийқорытпасыныңжалпымағынасыжасалуда(магниймөлшері3%-дан6%-ғадейін)。БұлқорытпаларТұщысудада,ТұздысудаДажақсыкоррозияғаТөзімділіккеие。ТешізгеарналюанАлюминийдішңңңңңңққасиеттерінеберіктікпендюнекерлеушабілетіжатады。Теңіздепайдалануғаарналғаналюминийпарақтарыментабақтарысуықнемесеыстықтайилемдеуарқылы,алпрофильдер,штангаларментүтіктерилектеу,тартунемесебасуарқылыжасалады。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891жылыШвейцариядаалғашқыжартылайалюминийсүңгуірқайығы«LeMigron»салынды,бірнешежылданкейінШотландиядаалюминийден58метрлікторпедалыққайықжасалды,олөтеберікжәнежылдамдығы32торапболды,бұлестілмеген。БүркітдепАталатынКемересейфлотынаАрналюан。

2222

Дуралуминнемесеалюминий-магнийқорытпаларыжылдамдығысағатына80шақырымнанасатынжоғарыжылдамдықтыгидроқаппарлыжолаушыларкемелерінжасаудақолданылады。ошарыжылдамдыюпенманеврліктіқамтамасызетуүшінбұлқайыштарштежеңілболуыкерек,СондыштанАлюминийқайтаданышайлыболады。

Тешізалюминийінішкоррозиядеңгейіболаттан100есетюмен。Пайдаланудыюбірінюіжылындаболатылына20Миллиметрылдамдышапеырайды,Алалюминийылына1МиллиметргедейінКоррозияғаұшырайды。Соныменқатар,ТешізалюминийініңБеріктігікеремет。ОлИкемді,ТіптіКютіСоққыдадэнекерленгенАлюминийқайышынышкорпусындатесікжасайалмайды。Алюминийқайышжаштауларытеңізгежарамдылышынжашпсартады,қауіпсіздіктіқамтамасызетедіжнешызметкшрсетушығындарыназайтады。

ДэлОсысебептіАлюминийяхталарда,Моторлықайыштарда,КескіштердежәнесуАстыкемелеріндешолданылады。Әдетте,спорттыққайықтаралюминийденкильденмачтағадейінжасалады,бұлолардыңжылдамдығынаартықшылықбереді,алсыйымдылығыжоғарықайықтарболаттанжасалады,алқондырмаменбасқадакөмекшіжабдықтарсалмақтыазайтужәнеұлғайтуүшіналюминийденжасалған。үккютергіштігі。


Baidu
map