3СериялыАлюминийпарағы

 • 3003铝板

  3003Алюминийпарашасы.

  3003алюминийіәдеттегіалюминий-марганецқорытпасыболыптабылады,бұлматериалдыңқалыпқакелтіргіштігі,коррозияғатөзімділігіжәнедәнекерлеуқабілетібар,көбінесеқуаттыаккумуляторқорабындағыжеңілавтомобильдер,ыдыс-аяқ,тамақөнімдерінсақтауғаарналғанқұрылғылар,көлікжабдықтарыбактары,силостар,қаңылтырөндірісіндеқолданылады。қысымдыыдыстарменқұбырлар。
 • 3004铝板

  3004Алюминийпарақы.

  3004алюминийплитасы的Al-Mnтотқақарсықорытпаларқатарынажатадыжәнеоныңберіктігіжоғарыемес(өнеркәсіптіктазаалюминийденсәлжоғары,бірақ3003алюминийпластинаданжоғары。Оныңберіктігіжоғарыемес(өнеркәсіптіктазаалюминийденсәлжоғары),бірақ3003алюминийтақтасынанжоғары。
  3004алюминийісондай-ақ的Al-Mnқорытпасыныңсериясыболыптабылады,оныңберіктігі3003алюминийденжоғары,пішінделгіштігі,ерігіштігіжәнекоррозияғатөзімділігіжәне3003қорытпасыныңбөлшектерінеқарағандажоғарыберіктігіқажет。
  3004алюминийпластинасыалюминий-марганецқорытпасыныңқатарынажатады,оныңберіктігі3003алюминийпластинасынанжоғары,формуласы,ерігіштігіжәнекоррозияғатөзімділігіжоғары。
Baidu
map