7სერიისალუმინისფურცელი

  • 7050铝板

    7050ალუმინისფურცელი

    7050ალუმინისალუმინისარისმაღალისიმტკიცისსითბოსდამუშავებული,რომელსაცრომელსაცუფრომეტიკოროზიის,ვიდრე7075ალუმინის。დაუკეთესისიმტკიცე。ჩაქრობისადმიაქვსდაბალიმგრძნობელობა
  • 7075铝板

    7075ალუმინისფურცელი

    7075ალუმინისფირფიტამიეკუთვნებაal-zn-mg-cuსუპერმყარ,რომელიცარისმაღალისიხისტის,მაღალისიხისტისცივისამუშაოებისშენადნობი,ბევრადბევრად,ვიდრევიდრეფოლადი。
Baidu
map