3სერიაალუმინისფურცელი

 • 3003铝板

  3003ალუმინისფურცელი

  3003ალუმინისტიპიურიალუმინისმანგანუმისშენადნობია,ამმასალსაქვსკარგიფორმალობა,კარგიკოროზიისგამძლეობადა,რომელიცხშირადგამოიყენებამსუბუქიკვებისელემენტის,ჭურჭელში,საკვებისშესანახიმოწყობილობებში,სატრანსპორტოსატრანსპორტოავზებში,სილოსებში,სილოსებში,ლითონისფურცელზეწნევისდა。
 • 3004铝板

  3004ალუმინისფურცელი

  3004ალუმინისფირფიტაასევემიეკუთვნებაal-mnჟანგისსაწინააღმდეგოშენადნობისსერიასდამისისიმტკიცეარისვიდრე3003ალუმინისფირფიტა。ანალოგიურად,
  3004ალუმინისასევეარისal-mnშენადნობისშენადნობის,3003ალუმინზემაღალისიმტკიცე,კარგიკარგი,ხსნადობადაკოროზიისმიმართმდგრადობამოითხოვს3003დისკებიდანუფროსიმტკიცეს。
  3004ალუმინისფირფიტამიეკუთვნებაალუმინალუმინმანგანუმისშენადნობის,უფრომაღალისიმტკიცითვიდრე3003ალუმინისფირფიტადააქვსფორმალობა,ხსნადობახსნადობაკოროზიისწინააღმდეგობა。
Baidu
map