նավաշինություն

ավիատիեզերքեւավիացիա

现代ամանակակիցամանակակիցծովայիննավերննավերնավելիուավելիենկառուցվումայսպեսկոչվածծովային,որըորըմեխանիկականճարտարագիտությանմեջլայնորենօգտագործվողէալյումինմագնեզիումխառնուրդիընդհանուրտերմին(մագնեզիումիպարունակությունը3%-6%է):այսհամաձուլվածքներնունենգերազանցկոռոզիոնդիմադրությունինչպես,այնպեսայնպեսաղաջրում:ալյումինիկարեւորհատկություններըծովայինկիրառմանհամարներառումուժեւ

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891թ.-ինինշվեյցարիայումկառուցվեցառաջինմասամբալյումինե«««սուզանավըսուզանավըսուզանավըտարիանցանցշոտլանդիայումալյումինիցկառուցվեցկառուցվեցմետրանոցտորպեդոնավ,կառուցվելկառուցվելէռուսականնավատորմի:

2222

դուրալյումինիկամկամալյումինմագնեզիումիհամաձուլվածքներըհամաձուլվածքներըօգտագործվումենարագընթացհիդրոփայլաթիթեղիմարդատարնավերիկառուցման,որոնցորոնցարագությունըգերազանցում80կիլոմետրըժամում:

մարինեալյումինըունիկոռոզիայիմակարդակպողպատից100անգամցածրեռակցվածալյումինենավակիկեղեւում:

այսպատճառովէ,որալյումինըօգտագործվումէզբոսանավերում,մոտորանավակներում,դանակներումեւստորջրյանավերում:ընդհանուրառմամբ,սպորտայիննավակներըպատրաստվումենալյումինիցդեպի,ինչընրանցառավելությունտալիսարագությանմեջ,իսկբարձրբարձրնավերը,պողպատեպողպատե,իսկարտադրված,իսկվերնաշենքըեւօժանդակսարքավորումներըալյումինիցեն,քաշընվազեցնելուեւավելացնելուհամար:բեռիբեռի:


Baidu
map