ապրանքներ

 • 钻石格仔铝板

  ալմաստեվանդակավորալյումինեթիթեղ

  ալյումինեալյումինեստուգիչափսեըկոչվումէնաեւորպես,ափսե,ափսե,ափսե,ափսե,ափսե,ափսե,ադամանդե,որըհարթալյումինեէ,որոնքորոնքմակերեսինբարձրացվածնախշերովկամգծերովավելացնումենեւնվազեցնումռիսկըռիսկըռիսկընվազեցնումռիսկըռիսկըռիսկընվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումռիսկըռիսկընվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումնվազեցնումորպեսորպեսհատակբեռնման,կամօգտագործվումէպատիդեկորատիվնյութի,քանիորդագեղեցիկտեսք:
 • 钻石格仔铝板

  ալմաստեվանդակավորալյումինեթիթեղ

  մակերեսըփորագրվածէմեկնմուշով,մշակմանլավկատարմամբ,բարձրբարձր,կոռոզիոնդիմադրությամբեւգերազանցօքսիդացումովեւբուժմանազդեցություններով:այնունիգերազանցկատարման,հստակհստակօրինաչափությանեւմաքուրմակերեսի:,որոնքորոնքպահանջումենորոշակի:
 • 铝扳手板

  ալյումինեստուգիչափսե

  -
 • 铝合金板撕裂表面

  ալյումինեխառնուրդիափսեիպատռմանմակերեսը

  5000շարքըպատկանումէal-mgխառնուրդին,mg-ը5052ալյումինիալյումինիհամաձուլվածքայինտարրնէ,որնուժեղացնումէդրադիմադրությունը,ուստիուստիայնդարձելէժանգոտողալյումինիամենատարածվածօգտագործվող:նրահոգնածությանուժըբարձրէ,եւ1,3սերիայիհամաձուլվածքներից:ալյումինըփոքրքաշունի:այնունիլավաշխատունակությունեւհոգնածությանուժ,շտկմանշտկմանլավ,նույնիսկ:5052ալյումինեթերթիկ/կծիկէ,հարմարէծովայինծրագրերի
 • 5754 H114铝格仔板

  5754 H114ալյումինեչեկերացվածափսե

  754 H114ալյումինեալյումինեափսեըէէէէ5754ալյումինեվանդակավորափսեին,որըխառնվելէh114,եւեւհատկություններ,որոնքնմանեն5754-oալյումինի,այսինքն`5754ալյումինեթիթեղներըփխրեցվածենենունենամենացածրուժըուժըփխրեցվածփխրեցվածթիթեղներըթիթեղներըարտաքինփորագրմանմիջոցովմիջոցովվերափոխվումենալյումինեափսեի,որիպահինկոփվածվիճակըհատուկէh114,որըկազմումէայն,ինչմենքանվանումենք5754 h114ալյումինեվանդակավորափսե:
 • 7050铝板

  7050ալյումինեթերթիկ

  7050ալյումինըալյումինըբարձրամրությանջերմամշակվածխառնուրդ,որնունիավելիբարձրդիմադրություն,քան7075ալյումինը:եւավելիլավամրություն:ավելիցածրզգայունությունունիհանգցնելունկատմամբ
1 2 3. 4. 5. 6. հաջորդ> >> էջ1/6
Baidu
map