શિપબિલ્ડિંગ

એરોસ્પેસઅનેઉડ્ડયન

આધુનિકઆધુનિકસીગોઇંગજહાજોવધુનેવધુનેવધુકહેવાતાએલ્યુમિનિયમસાથેસાથેબનાવવામાંઆવીરહ્યા,યાંત્રિકયાંત્રિકઇજનેરીમાંવ્યાપકપણેઉપયોગમાંલેવામાંઆવતાઆવતાએલ્યુમિનિયમમેગ્નેશિયમએલોયમાટેસામાન્ય(મેગ્નેશિયમસામગ્રી3%અને6%નીનીછે)。આઆએલોય્સમાંતાજાઅનેઅનેમીઠાનાબંનેમાંઉત્તમકાટપ્રતિકારછેદરિયાઇદરિયાઇએપ્લિકેશનમાટેએલ્યુમિનિયમનાએલ્યુમિનિયમનામહત્વપૂર્ણતાકાતઅનેવેલ્ડેબિલિટીશામેલછેએલ્યુમિનિયમશીટ્સઅનેદરિયાઇઉપયોગમાટેપ્લેટોઠંડાઅથવાગરમરોલિંગદ્વારાબનાવવામાંઆવેછે,જ્યારેરૂપરેખાઓ,બારઅનેટ્યુબરોલિંગ,ડ્રોઇંગઅથવાદબાવીનેબનાવવામાંઆવેછે。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891年,પ્રથમપ્રથમઆંશિકએલ્યુમિનિયમસબમરીનસબમરીનલેમિગ્રોનલેમિગ્રોનબનાવવામાંબનાવવામાંઆવીથોડાવર્ષોપછી,એલ્યુમિનિયમનીબહારસ્કોટલેન્ડમાં58મીટરનીટોર્પિડોબોટબનાવવામાંઆવીહતી。તેતેખૂબજજોરદારજોરદારહતીઅનેતેનીગતિગતિગતિગાંઠહતીહતીહતીહતીહતીનનનનનનનનતેનીસાંભળીનનઇગલઇગલતરીકેઓળખાતુંઆઆજહાજનૌકાદળમાટેબનાવવામાંઆવ્યુંહતું

2222

ડ્યુરલ્યુમિનઅથવાએલ્યુમિનિયમ-મેગ્નેશિયમએલોયનોઉપયોગ-0કિલોમીટરપ્રતિકલાકથીવધુનીઝડપેહાઇસ્પીડહાઇડ્રોફોઇલપેસેન્જરજહાજોનાનિર્માણમાંપણથાયછે。ઝડપીગતિઅનેદાવપેચનીખાતરીકરવામાટે,આબોટખૂબહળવાહોવીજરૂરીછે,તેથીએલ્યુમિનિયમફરીથીહાથમાંઆવ્યું。

મરીનમરીનએલ્યુમિનિયમનોકાટદરસ્ટીલકરતા100操作પરેશનનાપરેશનનાવર્ષમાં,દરવર્ષે120મિલિમીટરનાદરેસ્ટીલ,જ્યારેજ્યારેએલ્યુમિનિયમકોરોડ્સદરવર્ષેફક્તફક્તમિલિમીટરનાદરેઆઉપરાંત,દરિયાઇદરિયાઇશક્તિબાકી。તેલવચીકછેઅનેએકશક્તિશાળીફટકોપણવેલ્ડેડએલ્યુમિનિયમબોટનાહલનાછિદ્રનેપંચકરીશકતોનથી。એલ્યુમિનિયમનૌકાનાફ્રેમ્સ,દરિયાઇપાણીનીવૃદ્ધિસુધારેછે,વધુસારીસુરક્ષાપૂરીપાડેછેઅનેજાળવણીખર્ચઘટાડેછે。

તેઆકારણોસરછેકેએલ્યુમિનિયમનોઉપયોગયાટ્સ,મોટરબોટ્સ,કટરઅનેઅંડરવોટરહસ્તકલામાંથાયછે。સામાન્યરીતે,રમતબોટએએલ્યુમિનિયમથીલઈનેમાસ્ટસુધીબનાવવામાંઆવેછે,જેતેમનેગતિમાંએકફાયદોઆપેછે,જ્યારેઉચ્ચક્ષમતાવાળાબોટઉત્પાદિતસ્ટીલથીબનાવવામાંઆવેછે,જ્યારેસુપરસ્ટ્રક્ચરઅનેઅન્યસહાયકઉપકરણોવજનઘટાડવાઅનેએલ્યુમિનિયમથીબનાવવામાંઆવેછે。કાર્ગોવહનક્ષમતા。


Baidu
map