ઉત્પાદનો

 • 钻石格仔铝板

  ડાયમંડચેકર્ડએલ્યુમિનિયમશીટ

  એલ્યુમિનિયમતપાસનારપ્લેટનેપ્લેટ્સ,ચેકરર્ડપ્લેટ,દરબારદરબાર,એન્ટી-સ્લિપિંગસ્લિપિંગ,નોન-સ્કીડપ્લેટ,ડાયમંડપ્લેટતરીકેપણઓળખવામાંછે,જેજેઘર્ષણઉમેરવાજોખમઘટાડવાઘટાડવામાટેસપાટીપરપરપરપરપરશીટશીટશીટશીટલપસી。
 • 钻石格仔铝板

  ડાયમંડચેકર્ડએલ્યુમિનિયમશીટ

  સપાટીએકજપેટર્ન,સારીપ્રદર્શનપ્રદર્શન,ઉચ્ચકઠિનતા,કાટપ્રતિકારઅનેઉત્તમઓક્સિડેશનઅનેસપાટીનીઅન્યઅસરોસાથેકોતરવામાંઆવીછે。તેમાંઉત્તમપ્રદર્શન,સ્પષ્ટપેટર્નઅનેસ્વચ્છસપાટીનાછે。તેનોઉપયોગસાધનોઅનેમશીનરીમેન્યુફેક્ચરીંગ,વેલ્ડીંગસ્ટ્રક્ચર્સઅનેફીલ્ડ્સમાંથાયછેજેમાંચોક્કસતાકાતનીજરૂરહોયછે。
 • 铝扳手板

  એલ્યુમિનિયમતપાસનારપ્લેટ

  એલ્યુમિનિયમગ્રેટિંગનેએલ્યુમિનિયમજાળીતરીકેપણઓળખવામાંઆવેછે。તેએલ્યુમિનિયમપેનલ્સથીબનેલુંછે。સપાટીનીએકબાજુહીરાનીપેટર્નથીભરેલીછે。જુદાજુદાદાખલાઓવિવિધવાતાવરણઅનેવિવિધઉપયોગમાંઅનુકૂળથઈશકેછે。00
 • 铝合金板撕裂表面

  એલ્યુમિનિયમએલ્યુમિનિયમએલોયપ્લેટફાટીનીકળતીસપાટી

  5000શ્રેણીઅલએમગએલોયનીછે,એમજી5052એલ્યુમિનિયમમાંમુખ્યએલોઇંગતત્વ,જેજેકાટપ્રતિકારનેછે,તેથીતેથીતેરસ્ટપ્રૂફએલ્યુમિનિયમનોસૌથીવધુઉપયોગમાંઆવતોપ્રકારપ્રકારબનીગયોગયોઉપયોગમાંઉપયોગમાંઆવતોપ્રકારપ્રકારબનીગયોથાકનીથાકનીશક્તિવધુછેઅનેતેનીમશિનતાવધુસારીછેછેસારીવધુછેછેકરતાએલોયએલોયકરતાકરતાએલોયએલોયએલોયએલ્યુમિનિયમવજનમાંહળવાહોયછે。〖〗5052એલ્યુમિનિયમશીટ/કોઇલદરિયાઇમાટેમાટેમાટેંચીયોગ્ય。
 • 5754 H114铝格仔板

  5754એચ114એલ્યુમિનિયમચેકર્ડપ્લેટ

  754એચ114એલ્યુમિનિયમચેકરપ્લેટએ5754એલ્યુમિનિયમચેકરપ્લેટનોસંદર્ભઆપેછેજેએચ114છે,અનેતેમાં5754-ઓજેવીજગુણધર્મોછે,એટલેકે5754એલ્યુમિનિયમપ્લેટોએનલેડછેઅનેઅનેરાજ્યમાંસૌથીઓછીતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતછેછેતાકાતછેછેછેછેછેછેછેતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતતાકાતજોકે,5754-oએલ્યુમિનિયમપ્લેટોનેએમ્બએમ્બસીંગએલ્યુમિનિયમચેકરપ્લેટમાંપ્લેટમાંછે,જેસમયેસ્વભાવનુંએચ114કહેવામાંકહેવામાંછે,જેછે,જે5754એચ114એલ્યુમિનિયમચેકરપ્લેટછીએ。
 • 7050铝板

  7050એલ્યુમિનમશીટ

  7050એલ્યુમિનિયમએલ્યુમિનિયમએએકઉચ્ચઉચ્ચશક્તિગરમીસારવારવાળાએલોય,જેમાં7075એલ્યુમિનિયમકરતાવધુકાટછે。અનેવધુસારીકઠિનતા。શ્વાસલેવાનીસંવેદનશીલતાઓછીછે
1 2 3. 4. 5. 6. આગળ> >> પૃષ્ઠ1/6
Baidu
map