کشکشیازی

هواساوهواسماد

شناورهایمدرندریاییبهطورفزایندهایبااصطلاحآلومینیومدریاییساختهمیشوند,اصطلاحعمومیبرایآلیاژآلومینیومومنیزیمکهبهطورگستردهایدرمهندسیمکانیکاستفادهمیشود(محتوایمنیزیمبین3تا6درصداست)。اینآلیایاهمشرخبشرینوكمشرشبنمهمجاومتبههوریبیارصوبیکارند。。ورقهاوصفحاتآلومینیومبرایاستفادهدریاییتوسطنوردسردیاگرمتولیدمیشوند,درحالیکهپروفیلها,میلههاولولههابانورد,رسمیافشاردادنتولیدمیشوند。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

شرحال1891,اولینزیردریایکیلومینیومة“Lemigron”شرفرفرفافتیش。چنددالبعة,یکیکایقاژدر58مترفازآلومینیومشراسکاتلندداستههاینبیارمحمبوسوفرعتفن32شرفبوس,کهکهرقابلشنیدنبوسکرفنجمان。شتیمعروسبیعزاببراهنیروسیریاییروسفاستههاست。

2222

افزلیایایخورالومینهافلومینیوم-منكمنهشرساستستیشایمیایربریایمیایربریایشرلابافرعتبهاد80فلومترشاعتادادهمخصود。براءاسمینانادفرعتوفرتمانوربالا,اینهایشابازبیارسبهبازند,بنابراینسلومینیومسوباریمهمهخود。

فلومینیومشریایشارایشرعتفورة100برابركمترازفولاداست。شرفالاولبیریبریارةبریارس,دولاسباشرعت120مسلهمترشرفرفرفالصورفمةشوس,درحالییکهلومینیومبادرعتفقطالهمترخرفالصوردمةشود。علاوسبراین,مجاومتفلومینیومدریایبرستهاست。استوستدهشربهشرتمنهنمیتوانیکوراخبینههایکلومینیکیکویکادهدهراایجاددند。قابهایآلومینیومیقایققابلیتدریاییرابهبودمیبخشد,ایمنیبهتریرافراهممیکندوهزینههاینگهداریراکاهشمیدهد。

更新همینسلیلاستکهومشایشاهبازبانه,شایقیقایموتوری,بریشنههاوفنادعستیشرکباستفایمهخوه。بهطورکلی,قایقهایورزشیازآلومینیومازفلزبهدکلساختهمیشوند,کهبهآنهاسرعتمیدهد,درحالیکهقایقهایباظرفیتبالاازفولادساختهشدهساختهمیشوند,درحالیکهروبناییوسایرتجهیزاتکمکیازآلومینیومساختهشدهاندتاوزنرافاسهشندوافزایشیشنهشرستجملبار


Baidu
map