باماتمادبگیرید

شرفتتیارتبینالملیکانیکوkaichuang,آمویویبولیتین

نشانی

RM 1507,شبه15,دف酱lvdi zhichuang bldg。,جمالاستیایشاردریعالسیر,徐州,جیانیکو,چین

پس烧الخترونی

تلفن

0516-87566991.

86-15152177999

ساعتها

دوشنبهتامعه:9صبهتا6عدر

شنبه,یکشنبه:تعدلاست

مسواسبامافارفند?

پیامخوسراشراسنسابنویوبراءماارسالکنید

Baidu
map