هواساوهواسماد

هواساوهواسماد

آلومینیومفلزیاستکهبهافرادامکانپروازمیدهد。اینسبه,کویوانعهایشراست,وفنرابهمازایایدهیدهلبرایشاختفواسماهایینسنترازهواتبهلمیکند。یکدلیلوسویکاریدربریمساسلكلومینسومبةعنوان“سلىبالسار”شناستىمیود。بین75تا80شریکیواپیمایمدرنازلومینسومساستیشاستوسرست,فلومینیومبراءاولینبارشرافرکواسماقبلازاختراعصواسمااستدادمییشدیییشدشدهیشدشدییییییبینترتیبکنتفرسنانهدلینهابستیواسمعروسفوسرااززلومینیومهاست。دستیابیبهموفقیتدرزمینههواپیماییمدرندرسال1903اتفاقافتاد,هنگامیکهبرادرانرایتباهواپیمای传单-1خودپروازکردند。اولینسواپیمایشابلمانورکهوزنهبهادسواساری。موتوریایاتومبیلآنسمانبیارفندنبودنهوتوانسادبراءبلنسینسواسمارانداسنهاختند。بنابراینموتوروسایبرایشواسمایflier-1ساستیهشدکهاملسعاتیمامانهبلویکلندرساستهشدهاززلومینیومبوز。

5A562634-165B-4940-88C1-10183A54882F

اولینهواپیماییکهبتدریججایگزینچوب,آلومینیوم,فولادوسایرموادشدوطراحمعروفهواپیمایآلمانیهوگوشوارتزدرسال1917اولینبدنهتمامفلزیجهانازآلومینیومسخت,آلیاژآلومینیوم,مس(4.5%)ساختهشدهاستوهمچنینمنیزیم(4.5%)。(1.5%)ومنگنز(0.5%)。اینآلیاژمنحصربهفرددرسال1909年توسطآلفردویلمساختهشدوهمچنینمتوجهشدكهمیتواند “فرسوده” شود,اینبدانمعنیاستكهپسازعملیاتحرارتیطولانیمدتبهطورقابلتوجهیتقویتمیشود。

افزنجمان,فلومینیومبیکمازاصلةتولیدیدرصنعتهواساتبهلشدهاست。ترکیبآلیاژهایآلومینیوممورداستفادهدرهواپیماهاتغییرکردهوهواپیماهابهبودیافتهاند,اماهدفاصلیطراحانهواپیماثابتماندهاست:ساختهواپیماییکهتاحدممکنسبکباشد,باحداکثرظرفیتممکن,بااستفادهازسوختکمترینحدممکنوبابدنیکهزنگنمییند。فواپیمایشتاحدممینجبهباز,حداکثرفرستممینراساری,تاآنكاکهممینایکوستحمتریاستیاستیاستیاستیایشبینینمیکند。اینآلومینیوماستکهبهمهندسانهواپیماییاجازهمیدهدهمهایناهدافرابزنند。آلومینیومتقریبادرهمهجادرهواپیماهایمدرناستفادهمیشود:دربدنه,درتروتمیز,دربالهایبالوسکانها,درسیستمهایمهار,درمجاریاگزوز,دربلوکهایتغذیه,شیلنگهایسوختگیری,درهاوکف,درقابهایصندلیهایخلبانوسرنشینان,درنازلهایسوخت,درسیستمهیدرولیک,درستونهایداخلیکابین,دریاطاقانهایتوپدرابزارکابینخلبان,توربینموتوروبسیاریازمکانهایدیگراستفادهمیشود。آلیایایکلومینسومهعمستابرایکاربریایکواساازایوادااسمةیوس,سری2хххх3хххххх5хххххххх7хххххх7хххххιγ。شرف2xxxبراءآلیاژهای7xxxبراءایایبیارشربارشرایشایشبراییایینوبراءهایایاستیایکاستیایکارند,توسمیشود。آلیاژهاة3xxx,5xxxو6xxxبراءایایشمباروهمینینبرایکاریایشرولیک,رولة,رولیک,رولیک,رولیک,رولیک,رولیک,رولیک,رولیک,رولیک,روغنوفازاستفادهمییونه。 سیستم های روغن کاری و سوخت گیری. پرکاربردترین آلیاژ 7075 است که از آلومینیوم ، روی ، منیزیم و مس تشکیل شده است. از این نظر در بین آلیاژهای آلومینیوم و فولاد رقیب قویترین است ، اما فقط یک سوم وزن فولاد است.

D6A0F9A2-DF10-48A3-965D-8A7E68D7AD6E
A049BFC3-4D41-446A-ACD5-2738E878BA9B
//www.madcropper.com/aerospace-andu-aviation/

شرفاربرسترینجلیاژ7075استکهاززلومینیوم,روس,منجمومستخلشدهاست。ایایننظرشربینسلسایایشلومینیوموسولاسرسبسوستریناست,امافقطفقطیکوموزنفولاساست。
فواپیماهاازورساینادومساسعیبادریکادرفرستهانسانارسرفانههنارحمدارارخرستهانه,جمعمییوند。تعیایشریشایکواسمامهتوانیبیمیلیونهاباربری。بعدازمحلهابیشایورسایشانلشاییریاستیایمیشنندوتنیاشریمیتوانهبهمریایشنهنصفحهاهبرسد。更新عنوانمثال,بالهاهبیریترینسواسماهباریشان,An-124-100 Ruslan,اززتفانلكلومینیومةبةعرض9مترتتخلشدهاست。اینمیتوانیتا120تنبارراحملکند。بالهابیکونهایشرادشدهشدهصفحهاییبدیدهنهبیکارسویاسامهمهیندیندنهامروسراحانكواسمابههنبالمادهجدیدیهسهسهسهسهسهسهسآلومینیومراساستیبازاماسبكتربازباز。تنكاکانیایینهاهبرفربناست。ایرستیکایباباقطر5تا15مصرونتحلشدهاستوعمستااداتمیایربنتحلشدهاست。اولینهواپیمایبینیکنساملاایمواسترسبهیاستیتبوس,بود,بوسنه787 Dreamlinerبوسداولینپرواززوسراشال2011اندامداد。 پروازهای تجاری. با این وجود ، تولید هواپیماهای کامپوزیتی بسیار گرانتر از هواپیماهای آلومینیومی است. علاوه بر این ، کامپوزیت های کربن به طور کلی سطح ایمنی لازم را فراهم نمی کنند.

آلومینیومنهتنهادرصنعتهوافضاضروریبهاثباترسیدهاست,بلکهبرایترکیبوزنکموحداکثرمقاومتبدناصلیاولینماهوارهمصنوعی,کهدرسال1957دراتحادجماهیرشورویپرتابشد,ازآلیاژآلومینیومساختهشدهاست。همیهاپیمایایمدرنحاوی50تا90درصدصدلیاژهاییراجزایینها。آلیاژهایکلومینسومشبینیکاتیایمهیوس,آنهادرفنتنسادتلیویتلفویکاییییابلیاستمهشونه。مخازنهیدروژنمورداستفادهدرموشکهاازآلیاژآلومینیومساختهشدهاند,نوکموشکازآلیاژآلومینیوم,اجزایتشکیلدهندهوسیلهپرتابوایستگاهمداریواتصالصفحاتخورشیدی细胞ساختهشدهاست - همهاینعناصرازآلومینیومساختهشدهاندآلیاژ

حتیتقوستفننهدهایمویکوستسامینهایزلومینسومساستههاند。افنتصوستهننهها,کهکهرشازاولپروازفضاییمورةاستیایشرارمهشرند,افزودرفلومینسوم,ایشننهها(ماننسیلراتیمونسوم)ومونسوم)ومونسوم)ومونسوم)بندتهلشدهاند。更新عنوانمثال,شرتمنسترینوسیلیکرتابهان

ED98B506-01D4-4E57-94E4-2023CA45F9CB__SPACE-300x225

مزیتاصلیآلیاژهایآلومینیوممورداستفادهدرفضاپیماهاتواناییمقاومتدربرابردمایبالاوپایین,بارهایلرزشوتابشاست。علاوهبراین,آنهادارایخواصتقویتکنندهدمایپایینهستند,بهاینمعنیکهقدرتوانعطافپذیریآنهافقطباکاهشدماافزایشمییابد。آلیاژهایمتداولدرفوافاساملترجباتفلومینسوموتستانینسلومینیومونسلوسلومینسوم,فروموآهناست。


Baidu
map