وریکلومینیومسری6

 • 6061铝板

  وریکلومینیوم6061.

  ورقآلومینیوم6061یکمحصولآلیاژیباکیفیتبالااستکهباعملیاتحرارتیوپیشطراحیبرای的Mg的Siوتولیدمیشود,دارایقابلیتتراشعالی,قابلیتجوشکاریوآبکاری,مقاومتدربرابرخوردگیخوبومقاومتبالااست。
 • 6063 T6铝板

  وریکلومینیوم6063 t6

  صفحهآلومینیومآلیاژ6063آلیاژانعطافپذیریبالا的Al-Mg-Si系است,باخواصپردازشعالی,جوشکاریعالی,اکستروژنوآبکاری,مقاومتدربرابرخوردگیخوب,مقاومت,آسانبرایپرداخت,پوشش,اثراکسیداسیونآندیبسیارعالیاست,یکآلیاژاستروژنمعمولةاست。
 • 6082铝板

  وریکلومیندوم6082.

  صفحهآلومینیوم6082یکصفحهآلومینیومآلیاژینسبتاخوبدرمیانصفحاتآلومینیوم6سری(的Al-Mg-Si系)است,باشکلپذیریخوبوپردازشآسان,عملکردواکنشآندیخوب,پوششآسان,مقاومتدربرابرخوردگیومقاومتدربرابراکسیداسیونخوب。
Baidu
map