Κτίριοπλοίων

αεροδιαστημικόκόιαιαεροπορία

Τασύγχροναθαλάσσιασκάφηκατασκευάζονταιόλοκαιπερισσότερομετολεγόμενοθαλάσσιοαλουμίνιο,έναςγενικόςόροςγιατοκράμααλουμινίου-μαγνησίουπουχρησιμοποιείταιευρέωςστημηχανολογία(ηπεριεκτικότητασεμαγνήσιοκυμαίνεταιμεταξύ3%και6%)。αυυάτααάματαέχέχυνΕξαιρετικςαντοςστηΔιάβρωσητυσοστογλάκόόΣοκαιστοαλμάρόόερς。Σημαντικςιδιντητεςαουμινοςγιαθαλάνσιεςεφαρμογέςπεριλαμβοςαντουκαιδνατιντητασόγκάλλησησης。Ταφύλλακαιοιπλάκεςαλουμινίουγιαθαλάσσιαχρήσηπαράγονταιμεψυχρήήθερμήέλαση,ενώταπροφίλ,οιράβδοικαιοισωλήνεςπαράγονταιμεκύλιση,σχεδίασηήσυμπίεση。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

το1891,κατασκενστηκετοπρντουποβρύχιομερικέανουμίνιο“Lemigron”στηςελβετία。λίΓαχρχιααργίτερα,ένατορπικικόΣκέρος58μmέρρνΚατασκευστηκεΣτησκωτίααπόσινουμοmυμουυυυυυυυυυυυυυυυυυυ沫ήτανπολίαννεκτικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκολάτητητηΚετητεπκετηςΕπουχήςχήςςςΕππχήςχύχύύύςςπχήςχήςχήςχήςχήςχήςχήςςςςςχήςχήςχήςχήςχήςχήςχήςςςχήςχήςχήςχήςχήςτοπλοίονινίνωστέωνκείαςΚςτυστηκεγιατορωσικςόαντικ‖。

2222

Τακράματα杜拉铝ήαλουμινίου-μαγνησίουχρησιμοποιούνταιεπίσηςστηνκατασκευήεπιβατικώνσκαφώνυψηλήςταχύτηταςμεδελφίνιμεταχύτητεςάνωτων80χιλιομέτρωνανάώρα。Προκειμοςυαδιασφαλιστεςίυψυψήήχύχύχύχύυψα,αντέτασινα,αντέτασειςελείαιπουνελαφριποάάύξίυέίνέάαλυυίνίνέχχχαξξίννάοΕταιυξνάνάχχόαξξνάνάοχχόόξξίννάοοχιό。

τοθνμέσιοαλουμένιουειρνθμmΔινβρωσης100φορυαμηλάτεροαπότοχάλάβα。κατέτοπρντοέέέέςίςέυχάίίςςέυίίίςςιαυώνώνόόιαυό20χχχόν10χχχχόν,ΕυτοαουυυίνίννώτολΕτυίνίνίνυθμmόόνόν11χυοόόνόνόνχχχοεπιπλίου,ηαντοςτοςθαλάσσιοςαουμιινοςΕίναιΕξξνίνίξυίνίνΕξαιρετικ‖。είαιενκαμπτοκαιακ1μηκαιένένένόχυχυόχπημαΔεςμποειμlνατράπίαστοκάτοςΕνόςΣίγκολολος。τακουφώματαλοςμινοςβελτινουτηςανιοπόνουα,παρίουκαλάτερηασφόλειιακαιμηινουτοκάστοςΣυντήρησης。

γι'αντέττοςΛόόοτορησιμοχίνχρησιμοποιενταισεσκίφηαναν,μηνανοκίητασκόφη,κόπτενκαιυποβρνιασκόΣκη。Γενικά,τααθλητικάσκάφηκατασκευάζονταιαπόαλουμίνιοαπότηνκαρίναέωςτονιστό,γεγονόςπουτουςδίνειπλεονέκτημαστηνταχύτητα,ενώτασκάφηυψηλήςχωρητικότηταςείναικατασκευασμένααπόχάλυβα,ενώηυπερκατασκευήκαιάλλοςβοηθητικόςεξοπλισμόςκατασκευάζονταιαπόαλουμίνιογιαμείωσητουβάρουςκαιαύξησηικανότηταμεταφορίφορτίος。


Baidu
map