ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπόσχεσηυπηρεσίας

Ό,τικάνουμε,μόνογιαναεπιτρέψουμεστουςπελάτεςνααποκτήσουνπερισσότεραοφέληστηναγοράγιανααποκτήσουνπερισσότερεςεπιχειρηματικέςευκαιρίεςγιαναδημιουργήσουνμεγαλύτερηαξίαγιατουςπελάτεςκαιτηνκοινότητάμας。

Υπόσχεση

“Προσανατολισμένοστονπελάτη”,παρέχουμεέναπλήρεςφάσμαποιοτικώνυπηρεσιώνγιατουςπελάτεςμας。

图片4

Δωρεάνεπιθεώρησηδείγματος)

图片2

Παρέχετεδείγματαδοκιμής

图片3

Απάντηση σε τεχνικ或者ιαβο λε η η

图片5

Αποδοχήαιτημάτωνυπηρεσίας

Τηρώνταςτην«ικανοποίησητωνπελατώνωςεπίκεντρο,τησυνεχήβελτίωσητηςποιότητας,τηνεπιδίωξητηςποιότητας»。Πολιτικήποιότητας。Ενίσχυσητωνμηχανισμώνπαραγωγήςκαιπαρακολούθησηςπροϊόντων。Επικεντρωθείτεστηβελτίωσητηςβασικήςανταγωνιστικότηταςτωνεπιχειρήσεων。ΈλεγχοςπαραγωγήςΣεαυστηρήσυμφωνίαμεταεθνικάπρότυπαποιότητας。Μέσωτουαυστηρούελέγχουτηςγραμμήςπαραγωγής,ηαυτοεπιθεώρηση,οαμοιβαίοςέλεγχοςκαιηημιτελήςεπιθεώρησηκάθεδιαδικασίας,ητελικήεπιθεώρησηπροϊόντωνγιαναδιασφαλιστείότικάθεπροϊόνείναιαξιόπιστηκαιάριστηποιότητα。Κερδίστετηφήμηαπότουςπελάτεςκαιτηναγορά,Ταχείαάνοδοςγιαναγίνετεηγέτηςστηνεθνικήβιομηχανίαεπεξεργασίαςαλουμινίου。

Αυστηρή δο激化激化激化激化激化激化激化α

Το铭泰ανταποκρίνεταιστιςανάγκεςτουχρήστημεεξαιρετικήδιαχείρισηολόκληρηςτηςδιαδικασίας,απότηνπρομήθειαπλινθώματοςαλουμινίου,τηνκατασκευή,
Διασφάλισηδιεργασίαςγιαπαρακολούθησητηςδιαδικασίας,ηοποίαπαρέχειασφάλειαστουςχρήστες。

9 c0ac9e9 - 49 - ff - 4641 - 9819 - 7 - e6c98bdae7e

Πλινθώματοςαλουμινίου

6 c5c38e4-9c51-46c6-a7cf-0d4efcd7e8fe

Χύσιμο

70 aafbd4 - a26b - 4168 bd9e de1534a477ad

Κυλιομένος)

07年da1507 c586 - 4 - e7e a9b6 f85af54——46331

Σβήνω

1594612297 (1)

Διανομή

Από παραγγελ vdc ζ παρα οση

Έλεγχοςπαραγγελίας

Μετησύμβασηπώλησης,ουπάλληλοςπαρακολούθησηςπαραγγελιώνελέγχειταμοντέλακαιτιςποσότητεςκράματοςαλουμινίου。

Δοκιμή ποι τητα ζ πριν απ π古柯斯την παρ α οση

Μετάτηνολοκλήρωσητηςπαραγωγήςπροϊόντων,οεπιθεωρητήςποιότηταςελέγχειαυστηράτηνποιότητακάθεπαρτίδαςπροϊόντων,φωτογραφίζεικαιτιςστέλνειστουςπελάτες。

Ελέγξτε τα στοιχε起源于α

Πριναπότησυσκευασίακαιτηναποστολή,ουπάλληλοςπαρακολούθησηςπαραγγελιώνελέγχειξανάτασυσκευασμένααντικείμεναμετηλίστασυσκευασίαςγιανααποφευχθείηαπώλειααντικειμένων。

Συσκευασίακαιμεταφορά

Υιοθετήστεξύλινησυσκευασίαγιαστεγανοποίησητουκράματοςαλουμινίου,αποτροπήτηςοξείδωσηςτουκράματοςαλουμινίουκαιεγγύησηγιατηντέλειαπαράδοσητωνπροϊόντωνμετονταχύτερο,ασφαλέστεροκαιπιοαξιόπιστοτρόπο。

Κάλυψηυπηρεσιών

Απότηδιαμόρφωσησχήματοςέωςτηδοκιμήιστότοπωνπελατών,παρέχουμεστουςπελάτεςένατέλειοσύστημαεξυπηρέτησηςπουσχηματίζειολοκληρωμένη,τρισδιάστατηποιοτικήκάλυψη,καθιστώνταςτηνεμπειρίατωνπελατώνπιοπλούσιακαιτέλεια。

Υπηρεσία πριν απ πη ν πώληση

Διαβούλευσημεταπροϊόντα:Αποδοχήσυμβουλευτικώνυπηρεσιώνσε365ημέρεςτοχρόνο。
Ισχυρήτεχνικήομάδα:Οιαποτελεσματικέςτεχνολογικέςλύσειςείναιειδικάσχεδιασμένεςγιαεσάς。
Διάφοροιτρόποιγιαναμαςβρείτε:电子邮件,电话,Skype, Facebook、Twitter、Linkedin、在线聊天…

Υπηρεσία κατ την πώληση

沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船沉船?
*Τακτικάανατροφοδοτείτεσχετικάμετηνπρόοδοτουπροϊόντος)。
* Αυστηρές δοκιμ sn ζ πριν αποσταλο υ ν στου π πελ α τε ζ。

Υψηλήςποιότηταςκαιέμπειροςδιευθυντήςπωλήσεωνθασαςπροσφέρειαποκλειστικέςπροτάσειςπροϊόντωνκαισύστημαπροσφορώναφούπληροίτετιςαπαιτήσειςσας。Μετάτηνπαραγγελία,τοσύγχρονοεργοστάσιοπαράγειπροϊόνταυψηλήςποιότηταςγιαεσάςκαιμέσωτουτμήματοςεπιθεώρησης,τουτμήματοςποιοτικώνεπιθεωρήσεωνκαιάλλωνεπιπέδωνελέγχων,γιαναδιασφαλίσετεότιηποιότητατουπροϊόντοςπληροίτιςεθνικέςκαιαπαιτήσειςτωνπελατώντωνδεικτών。

Υπηρεσία μετ την πώληση

Ηομάδαεξυπηρέτησηςμετάτηνπώλησηθαοργανώσειεπαγγελματικήαποστολή物流γιαεσάςκαιθαπαρακολουθήσειολόκληρητηδιαδικασίαγιαναδιασφαλίσειτηνασφάλειατωνπροϊόντωνσας。εάνέχετεεπανειλημμένεςανάγκεςπρομηθειών,ηομάδαεξυπηρέτησηςμετάτηνπώλησηθακανονίσεικανονικόαπόθεμαγιαεσάς。Εάνέχετεαπορίεςσχετικάμετηνποιότητατουπροϊόντος,ηομάδαεξυπηρέτησηςμετάτηνπώλησηθαεκδώσειλύσειςγιαεσάςτοσυντομότεροδυνατό。

ΤοαλουμίνιοKaichuangσαςπαρέχειπλήρηδιαδικασία,ολοκληρωμένηκαιυπηρεσίαμπάτλερ。Κάθεπαραγγελία,απότηδιαβούλευσηπριναπότηνπώλησηέωςτηνπαράδοσημετάτηνπώληση,παρακολουθούμεέγκαιραγιαναδιασφαλίσουμεότιοιπελάτεςμπορούνναλαμβάνουναγαθάμεασφάλεια,υπηρεσίαμπάτλερ,οικεία,πιοαξιόπιστη。Καλωσορίζουμετουςπελάτεςναεπισκεφθούντοεργοστάσιόμας。Και μπορο υμε να παρ ουμ το δε起源于γμα δωρε α ν。Στηδιαδικασίαδοκιμήςπροϊόντων,οργανώνουμετιςδοκιμέςπαραγωγήςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπα。Μέσωτουαυστηρούπροσεκτικούελέγχουτηςγραμμήςπαραγωγής,ηαυτοεπιθεώρησηκάθεδιαδικασίας,οαμοιβαίοςέλεγχοςκαιηημιτελήςεπιθεώρηση,επιθεώρησητελικώνπροϊόντων,διασφαλίζουμεότικάθεκομμάτιτωνπροϊόντωνμαςείναιαξιόπιστο。Συνάντησηκάθεεβδομάδα、γιαναβρείτεπροβλήματα,ναταλύσετεγιακαλύτερηεξυπηρέτηση。Εάνοιπλάκεςαλουμινίουμαςέχουνπροβλήματαποιότητας,θαπροσπαθήσουμενατολύσουμε。


Baidu
map