gəmibinası.

AerokosmikVəaviasiya.

MüasirdənizGəMiləriGetdikcəmaşınAlüminiumundaGenişIstifadəolunanAlüminium-MaqneziumərintiisiÜçünÜmumibir termin olaraqadlandırılandənizAlüminiumuILəIstehsal Olunur(MaqneziumTərkibi%3Ilə%6Arasındadır)。Buərintilərhəmirin,həmdəuzlusudamükəmməlkorroziyayadavamlıdır。dəniztətbiqləriüçünAlüminiumun哈芬Xüsusiyyətlərinəgücvəqaynaqqabiliyyətidaxildir。dōnizistifadəsiÜÇünAlüminiumTəBəQəLəRVəLövhīlər豆uq ya ya isti yaymailə,profillər,Çubuqlarvəborularyuvarlanmaq,Çəkməkvəya basmaqla iStehsal Olunur。

https://www.kchalumenum.com/ship-building/

1891-CIIDLINGINASVESÇRəDəILKQISMəNALÜMINUIUMSUALTIQQAYıq“LEMIGRON”istehsal Olundu。BirNeaçəILSonraİskoçyadaAlüminiumdan58 Metrlik TorpyoQayığıNayşaEdildi。Qaral KimiTanınanGəmi,RusiyaDonanmasıÜçünInşaEdildi。

2222

DuraluminVəyaalüminium-maqneziumərintilərindənsürətisaatda 80 KilometriAşanyüksəkSürətliHidrofoylSərnişinGəmilərininNinşasındaDaIstifadəOlunur。yüksəksürətvəmanevrqabiliyyətinitəminetməkÜçünBugəmilərinÇoxyüngülolmasıLazımdır,BunaGörīdəAlüminiumYenidənIəəyarayır。

dōnizalüminiumununkorroziyadērəcəsipoladdan 100dəfəaşağıdır。i̇stifadğninilk ilk ilkiLində10010毫米,Alüminium是yalnız1毫米尼斯·林德·Korroziyayauğrayır。əlavəolaraq,dənizAlüminiumununGücüdəəladır。ÇevikdirvəgüclübirzərbībeləqaynaqlanmışAlüminiumQayığınGövdəsindəBirdəlikaçabilməz。AlüminiumQayıqləridənizsəviyyəsiniyaxşılaşdırır,dahayaxşıtəhlükəsizliktəminedirvùtexnikixidmətxərcləriniazaldır。

BuSībəbdənAlüminiumdanyaxtalarda,MotorluQayıqlarda,kəsicilərdəvə苏尔特·吉埃·斯坦布尔·伊斯敦Ümumiyyətlə,idmanqayıqlarıalüminiumdandirəyəqədərsürətdəüstünlükverir,yüksəktutumluqayıqlaristehsal olunan poladdan,USTquruluşvədigərköməkçiavadanlıqlarisəçəkiniazaltmaqvəartırmaqüçünalüminiumdanhazırlanır。YükdaşımaQabiliyyəti。


Baidu
map