AerokosmikVəaviasiya.

AerokosmikVəaviasiya.

Alüminiuminsanlarınuçmasınaimkanveržn金属Sayılır。Yüngül,GüclüVəÇEvikdir,Havadan DahaAğırTəyyarələrHazırlamaqÜnn理想的BirMemotiondır。AlüminiumunBəzidairələrdə“Qanadlı金属”KimiTanınmasınınBirSəbəbivar。MüasirBirTīyyarəinyüzdə75ILə80ArasındaAlüminiumdanHazırlanırVəəslindəAlüminiumILKdəfətəyyarəninixtirasındanəvvəliaxiyasahələrindəistifadəedilmişdir。Qraf Ferdinand Zeppelin,MəşhurItrijablınınÇərçivəsiniAlüminiumdanBuşəəkildəMüasiraviasiyaÜçünzəminyaradan arladanariganliləyiş,赖特qardaşlarınınflyer-1-iuçurduğu1903-cüstəmeydanagəldi。Havadan DahaÇoxAğırlığaMalikilk manevrlitəyyarȱ。dövrünavtomobilmühərrikləritəyarəninavayaqalxmasıÜçünkifayətqədərgüctəminedəbilməyȱcəkqȱdȱraȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱBuSībībdən,AlüminiumdanHazırlanmışSilindrBlokuKimiHisələriEhtivaedənflier-1təyyarəsiÜçünxüsusibirmühərrikhazırlandı。

5A562634-165B-4940-88C1-10183A54882F

Taxta,Alüminium,PoladVəDigərmemicallarıtədricənəvəzedənilktəyyarəvə1917-ciildəməşhuralmantřyyarýdizaynerihugoschwartzınqırxı。Dünyanınilk金属GövdəsiSərüminium(%1,5)Vəmanqan(%0.5)。BuBănzərsizAlaşım1909-CuIddəalfred wilmtərəfindənhazırlanmışdırvəoyablyione,yəniuzunistilikmüalicəsindənsonraəhəmiyyətlidərəcədəgücləndiyinigöstərir。

o VaxtdanBəriAlüminiumAviasiyaSənayesiÜnnəsasistehsalMaterialınaÇevrildi。Təyyarələrdəistifadəolunanalüminiumərintilərinintərkibidəyişdivətəyyarələryaxşılaşdı,莱金təyyarədizaynerlərininəsasməqsədiəvvəlki基米qalır:mümkünqədərAZ yanacaqistifadəedərək,mümkünqədəryüngül,mümkünqədərtutumlutəyyarədüzəltməkvəPASverməyən井bədənlə。Mümkünqədəryüngül,maksimum tutuma sahib,mümkünqədəraz yanacaqistifadəedənvəbədənəpasverməyənbirtȱyyarȱ。AviasiyaMühəndislərinəbütünBuhhədəfləriVurmağaMukanVerīnAlüminiumdur。AlüminiumdanmüasirtəyyarələrdədeməkOLARき,həryerdəistifadəolunur:gövdədə,trimdə,qanadşüşələrindəvərullarda,məhdudlaşdırıcısistemlərdə,işlənmişkanallarda,YEMbloklarında,Yanacaqdoldurmaşlanqları,qapıvədöşəmədə,试点vəsərnişinoturacaqlarınınçərçivələri,yanacaqbaşlıqlarında,hidravliksistemdə,salonunDaxiliSütunlarında,BilyalıRulmanlarKokpitAlžtlərində,MühərrikCurbinlərindəVəBirÇoxBaşqayerlərdəIstifadəolunur。əsasənaerokosmiktətbiqetmələrÜçünistifadəolunanAlüminiumərintiləri2хххх3хххх5ххххххххх7хххххххх7хххххххх7хххххххх7хххххххххххххххххххəххххххххххххххххх7酒店7xxxərintiləriÜÇÜN2XXXSeriyasıTövsiyəolunur,AşağıcimperaturluMühitlərdəyüksəkyüklənmişkomponentlərvìyüksəkgərginliktələbolunantətbiqetmələrüçünistifadəolurur。3xxx,5xxxvə6xxxərintiləri,azyüklükomponentlər,həmçininhidravlik,Neftvəqaztətbiqetmələrindəistifadəolurur。YaślamaVəyanacaqsistemləri。 Ən çox istifadə edilən alaşım, alüminium, sink, maqnezium və misdən ibarət olan 7075-dir. Bu baxımdan bütün alüminium ərintilərindən ən güclüdür və rəqib poladdır, lakin poladın yalnız üçdə bir hissəsidir.

D6A0F9A2-DF10-48A3-965D-8A7E68D7AD6E
A049BFC3-4D41-446A-ACD5-2738E878BA9B
//www.madcropper.com/aerospace-andu-aviation/

ənÇoxistifadəedilənalaşım,alüminium,水槽,maqneziumvəmisdənibarətolan 7075-dir。BuBaxımdanBütünAlüminiumərintilərindənəngüclüdvərəqibpoladdır,lakinpoladınyalnızÜçdəbirHisəsidir。
TəYYARəLəRNAZIKTəBəQəLərdənVəPərçimlərləbirkdətutulmuşhissələrdənyığılır。TəYYARəDəkiPərçimlərinSayıMilyonlarlaBaşaÇataBilər。BìzimodellərÖrtükəvəzinəpreslənmişPanellərdənIstifadəeDirVəBeləBirPanelinHüdudlarınaÇatlaqolduqdaÇatır。Məsələn,dünyanınənböyükyüktəyyarəsian-124-100RuslanınQanadları9MetrEnindəsəkkizAlüminiumPaneldənibarətdir。120吨Qədəryükdaşıyabilər。QanadlarZədələnmişPanellərlədəİləməəədavametməkÜçündizaynedilmişdir。BuGünTəYYARCADIZAYNERLIALÜMINUINBÜSÜKLəRINəMALIK,LAKIN DAHAYÜNGÜLLONGÜLLONINIBIR LEXETSAXTARırlar。onlarınyeganýnamizədi卡尔邦Lifidir。Diametri 5ILə15 MikronArasındakıipliklərdənibarətdirvəəsasənkarbonatomlarındanibarətdir。TamamilōkompozitMaterialLardanHazırlanmışGövdəsiOlanilkTəyyarə2011-CIIdilòILKuçuşunuHəyataKeçirən波音787 Dreamliner IDI。 Kommersiya uçuşları. Bununla birlikdə, kompozit təyyarələrin istehsalı alüminium təyyarələrə nisbətən daha bahalıdır. Bundan əlavə, karbon kompozitləri ümumiyyətlə lazımi səviyyədə təhlükəsizlik təmin etmir.

AlüminiumTəkcəkosmiksənaymazdır,Həmdəaşağırçək​​ivəmaksimumgücbirləşməsiiləooisttifaqında1957-ciildəburaxılanilksünipeykinəsasgövdəsialüminiumərintisindənhazırlanmışdır。Komponentlərindəkiyüzdə90AlüminiumərintiLərinəqədər。AlüminiumərintilərikosmikgəmininGövdəsindəIstifadýOleunur,哈勃Kosmik Teleskopunun TeleskopikAntenalarındatapılır;raketlərdəistifadəolunan hidrogentanklarıalüminiumərintisindən,raketin UCUalüminiumərintisindən,fırlatmamaşınınınvə轨道stansiyanınkomponentlərindənvəgünəşpanellərininbərkidilməsindənibarətdirHüceyrə - 卜elementlərinhamısıalüminiumdanhazırlanmışdırxəlitəli。

Qatıyanacaqlıraketgücləndiriciləridəalüminiumdanhazırlanır。Kosmikuçuşunilkmərhələsindəistifadəolunanbugücləndiriciləralüminiumtozu,oksidlýşdiricimaddələr(氨抚am k k am am am aməəıaməəı·Məsələn,dünyanınəngüclüraketqurğusuolan saturn-5(轨道140吨Yükdaşıyabilir)轨道əÇıxdığıdövrdə36吨Alüminiumtozuyandırıldı。

ED98B506-01D4-4E57-94E4-2023CA45F9CB__SPACE-300x225

KosmikGęmilərdəistifadəolunanAlüminiumərintilərininəsasusüsünlüyüyüksəkvəaşağıcimperaturlara,vibrasiyayüklərinəvýdasiyayadavamlıOlmaQabiliyyətləridir。Bundanəlavə,aşağıcipmataturdagücləndiricixüsusiyyətlərýmalikdirlər,yənigüclərivəelastikliyiyyazlizhcaanzaldıqcaartır。AerokosmikSahōlərdəənÇoxistifadəedilənərintilərəAlüminiumVəTitan,AlüminiumVənikelVəAlüminium,XromVədəmirbirləşmələridaxildir。


Baidu
map